GRI:[ ]

GRI:[
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • FS16
]

Fundacja im. J.K. Steczkowskiego prowadzi programy zaangażowania społecznego Banku Gospodarstwa Krajowego. Jej misją jest aktywizowanie i wspieranie obywateli na różnych etapach ich życia. Strategiczne działania podejmowane przez organizację to wyrównywanie szans edukacyjnych, wspieranie osób dorosłych, wzmacnianie tożsamości narodowej oraz poczucia wspólnoty wśród młodych obywateli. Najważniejszymi działaniami na rzecz rozwoju społecznego kraju podjętymi przez bank w 2021 r. były: wyrównywanie szans edukacyjnych, budowanie kapitału społecznego i propagowanie wolontariatu.

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

13. i 14. edycja konkursu grantowego „Na dobry początek!”

W ramach konkursu grantowego „Na dobry początek!” Fundacja BGK zachęca do sięgania po nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które sprzyjają interakcjom między uczniami, rozwijają umiejętność komunikacji i współpracy w grupie, kreatywność, inicjatywę, empatię i odpowiedzialność oraz wpływają na zwiększenie aktywności ruchowej. Dofinansowanie obejmuje w szczególności: przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, kupno sprzętu lub wyposażenia związanego z danym projektem, porady specjalistyczne dla dzieci oraz warsztaty dla rodziców i opiekunów.

 • 2 edycje
 • 59 dofinansowanych projektów
 • około 3 tys. odbiorców (13. edycja)
 • 830 tys. zł łączna kwota dofinansowania (w dwóch edycjach)

Kolejne edycje programu „Były sobie pieniądze…”

Program jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat i ma za zadanie wprowadzić je w podstawy finansów, tak aby lepiej funkcjonowały w nowoczesnym społeczeństwie. Służą temu autorskie lekcje dla poszczególnych grup wiekowych. Tematyka lekcji związana jest m.in. z: wartością pieniądza, podstawami ekonomii i zarządzania finansami osobistymi, rolą banków oraz racjonalnymi wyborami konsumenckimi.

 • 4 edycje
 • 78 projektów
 • około 1800 uczniów i 80 nauczycieli

4. edycja programu „Małe Miasto”

„Małe Miasto” to program edukacyjny stworzony przez Fundację BGK i skierowany do dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Przez pięć dni dzieci mają możliwość wcielenia się w role dorosłych: pracują, zarabiają, oszczędzają i wydają pieniądze. Poprzez zabawę i działanie dzieci poznają wartość pieniądza, uczą się zarządzania własnym budżetem, a także tego, jak funkcjonuje gospodarka. Dzieci, mieszkańcy „Małego Miasta”, uczestniczą w warsztatach edukacyjnych organizowanych przez lokalnych przedsiębiorców.

 • 3 miasta
 • 550 tys. zł
 • 1000 godzin zajęć
 • 300 uczniów szkół podstawowych

DZIAŁANIA DLA OSÓB DOROSŁYCH

3. i 4. edycja programu „Generacja 6.0” – nabór

Generacja 6.0” to program skierowany do osób powyżej 60. roku życia, który ma za zadanie zwiększyć aktywność społeczną, technologiczną i ruchową osób w tej grupie wiekowej, przeciwdziałać ich wykluczeniu oraz wytyczyć dla nich nowe ścieżki rozwoju. W ramach programu odbywają się cykliczne kursy, warsztaty lub zajęcia, takie jak: szkolenia na temat finansów, kursy językowe, warsztaty dotyczące kompetencji cyfrowych, kursy doskonalenia zawodowego, grupowa rehabilitacja lub fizjoterapia itp.

 • 30 dofinansowanych projektów
 • 440 tys. zł łączna kwota dofinansowania

2. edycja programu „Skrzydła dla Mamy”

Celem programu jest aktywizacja kobiet z mniejszych miejscowości przebywających na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich lub pozostających bez pracy w związku z opieką nad małymi dziećmi, które nie są objęte opieką przedszkolną. Warsztaty w ramach projektu mają ułatwić powrót do pracy po okresie przerwy związanej z opieką nad dzieckiem i pomóc w odkrywaniu własnych talentów. Do programu mogą się zgłaszać fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne, domy kultury, gminy oraz Koła Gospodyń Wiejskich.

 • 30 dofinansowanych projektów
 • 2300 godzin warsztatów
 • 460 kobiet
 • 430 tys. zł łączna kwota dofinansowania

EDUKACJA OBYWATELSKA I BUDOWA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

4. i 5. edycja programu „Moja Mała Ojczyzna”

Program ma na celu dofinansowanie inicjatyw poprawiających infrastrukturę i aktywizujących społeczności lokalne do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz poprawy jej estetyki, funkcjonalności i modernizacji. W ramach programu dofinansowanie jest przekazywane również na działania pielęgnujące lokalny patriotyzm, upamiętniające miejscowych bohaterów i wydarzenia historyczne, a także na inicjatywy propagujące sport, rekreację oraz wspierające placówki oświatowe.

 • 60 dofinansowanych projektów w obu edycjach
 • około 5 tys. odbiorców
 • 1,64 mln zł łączna kwota dofinansowania w obu edycjach

2. edycja programu „Dzieci Kapitana Nemo”

„Dzieci Kapitana Nemo” to nowy projekt edukacji historycznej, skierowany do młodzieży od 10 do 18 lat, mający przybliżyć jej historię wybitnych i nie tak powszechnie znanych Polaków, którzy osiągnęli sukces naukowy, artystyczny czy biznesowy. Naszym celem jest przypomnienie sylwetek Polaków, których osiągnięcia, odkrycia czy wynalazki zrewolucjonizowały myśl ludzką i zmieniły postrzeganie świata. Poprzez różne formy aktywności (m.in. warsztaty, gry, zajęcia plenerowe) młodzi ludzie poznają historię i wspaniałe dokonania mniej znanych Polaków. Celem programu jest zbudowanie dumy narodowej i zmotywowanie młodzieży do nauki i pracy.

 • 30 dofinansowanych wniosków
 • ponad 5 tys. odbiorców
 • 390 tys. zł łączna kwota dofinansowania

EDUKACJA NA RZECZ POSTAW OBYWATELSKICH I PATRIOTYCZNYCH

Konkurs „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 r.”

Fundacja BGK zaangażowała się w projekt prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pod tytułem „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.9 Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”. Elementem projektu był konkurs „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 r.”. Fundacja BGK ufundowała cztery nagrody w kategoriach: „Debiut roku”, „Najlepszy pracodawca”, „Sukces rynkowy”, „Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków zwrotnych EFS”.

Łączna kwota dofinansowania w ramach konkursu wyniosła 40 tys. zł, tj. po jednej nagrodzie w wysokości 10 tys. zł w każdej z powyższych kategorii.

PROGRAMY WSPIERAJĄCE WOLONTARIAT

W 2021 r. Fundacja BGK we współpracy z pracownikami banku zorganizowała sześć akcji wolontariackich:

 • Konkurs na kartkę wielkanocną i bożonarodzeniową – ogólnopolski konkurs dla dzieci ze szkół podstawowych na projekt kartki świątecznej. W grudniu Fundacja zorganizowała Wigilijny Kiermasz Kartek Świątecznych, które zostały nadesłane na konkurs bożonarodzeniowy. Zebrane środki przeznaczono na pomoc rzeczową dla potrzebującej rodziny.
 • Akcja „Dobre uczynki” – zbiórka rzeczowa dla dwóch ośrodków preadopcyjnych z Łodzi i Otwocka.
 • Akcja wolontariacka „Czas do szkoły” – zbiórka przedmiotów szkolnych dla podmiotów zgłoszonych przez pracowników BGK. Były to łącznie cztery placówki z czterech województw (śląskiego, świętokrzyskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego).
 • „Małe marzenia do spełnienia” – ponad 240 prezentów trafiło do dzieci z 10 specjalistycznych ośrodków w całej Polsce.
 • „Wolontariat jest super!”

W ramach konkursu „Wolontariat jest super!” pracownicy mogli zgłaszać własne projekty społeczne, odpowiadające na zgłaszane przez nich problemy i potrzeby lokalne.

 • 54 zrealizowane projekty
 • 513 zaangażowanych pracowników BGK
 • prawie 7 tys. potrzebujących otrzymało wsparcie i pomoc
 • Zielony wolontariat

Wolontariat w BGK skupił się również na środowisku, współpracując z Nadleśnictwem Ostrów Mazowiecka i Nadleśnictwem Celestynów.

 • 50 zaangażowanych pracowników BGK
 • 2 tys. wspólnie posadzonych drzew
 • 50 zebranych worków śmieci

DODATKOWE DZIAŁANIA

Poza licznymi programami grantowymi Fundacja BGK angażowała się w wiele inicjatyw w ramach projektów partnerskich i darowizn. Dofinansowanych zostało 81 projektów na łączną kwotę prawie 7  mln zł. Dzięki nim Fundacja dotarła do około 850 tys. odbiorców.

2021 nadal był rokiem, w którym występowało zagrożenie epidemiologiczne związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Fundacja część środków przeznaczyła na wsparcie jednostek medycznych. Przekazano środki Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Szpitalowi w Siedlcach na zakup karetki, Śląskiemu Centrum Chorób Serca w Zabrzu na specjalistyczną aparaturę medyczną, a Instytutowi Matki i Dziecka na urządzenia do dekontaminacji. Inne działania w obszarze wspierania ochrony i promocji zdrowia to sfinansowanie m.in. zakupu samochodu do diagnostyki medycznej seniorów w ramach projektu „MediBus Senior”, kosztów leczenia, zakupu leków, kosztów rehabilitacji osób polskiego pochodzenia z Białorusi, Litwy, Łotwy, Kazachstanu, Rosji i Ukrainy oraz zakupu posiłków dla medyków. Najważniejszym działaniem w tym filarze było jednak zainicjowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej transplantologii dziecięcej.

Fundacja BGK po raz kolejny zaangażowała się również w działania Fundacji Dorastaj z Nami i przystąpiła do Koalicji „Razem dla Bohaterów”, programu wspierającego dzieci, których rodzice zginęli na służbie lub doznali ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w trakcie pełnienia służby.