Działalność społeczna i charytatywna – Fundacja BGK

Fundacja im. J.K. Steczkowskiego prowadzi programy zaangażowania społecznego Banku Gospodarstwa Krajowego. Jej misją jest aktywizowanie i wspieranie obywateli na różnych etapach ich życia. Strategiczne działania podejmowane przez organizację to wyrównywanie szans edukacyjnych, wspieranie osób 50+, wzmacnianie tożsamości narodowej oraz poczucia wspólnoty wśród młodych obywateli.

Rezultaty działań Fundacji BGK w 2019 r.

>180 000
odbiorców, którzy skorzystali z inicjatyw zrealizowanych lub dofinansowanych przez Fundację
48
projektów wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z obszarów wiejskich i z małych miejscowości dofinansowanych w 11. edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!”. Z programu skorzystało ponad 5000 odbiorców.
38
projektów edukacji ekonomicznej dla dzieci i młodzieży, w których uczestniczyło 860 uczniów oraz 40 nauczycieli, zrealizowanych w 3. i 4. edycji programu „Były sobie pieniądze…”.
4
projekty, w których wzięło udział około 1600 uczniów i wolontariuszy, oraz ponad 1200 godzin zajęć ogólnorozwojowych zrealizowano w 2. edycji programu „Małe Miasto”.
2
edycje programu „Generacja 5.0” na rzecz osób powyżej 50. roku życia 1. edycja to 28 projektów i około 1800 odbiorców. 2. edycja to 20 projektów i niemal 1100 odbiorców.
37
projektów zrealizowanych w ramach 2. edycji programu „Moja Mała Ojczyzna”, odbiorcami programu było łącznie około 12 470 osób.
4
nagrody dofinansowane w ramach projektu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 r.” zrealizowanego we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
45
projektów społecznych dofinansowanych w ramach 11. edycji programu „Wolontariat jest super!” dla pracowników BGK oraz 12 projektów w ramach programu „Dobro – Podaj Dalej!”. W realizacji projektów uczestniczyło ponad 780 wolontariuszy, w tym ponad 650 pracowników BGK, którzy przepracowali ponad 5000 godzin. Pomoc trafiła do ponad 6000 osób.
79
dofinansowanych projektów w ramach projektów partnerskich i darowizn, dzięki którym Fundacja dotarła do około 150 000 odbiorców.

Wyrównywanie szans edukacyjnych

11. edycja konkursu grantowego „Na dobry początek!”

60859753_619533078524515_5678336950205939712_o 60859753_619533078524515_5678336950205939712_o

W ramach konkursu grantowego „Na dobry początek!” Fundacja BGK zachęca do sięgania po nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które sprzyjają interakcjom między uczniami, rozwijają umiejętność komunikacji i współpracy w grupie, kreatywność, inicjatywę, empatię i odpowiedzialność oraz wpływają na zwiększenie aktywności ruchowej.

48
dofinansowanych projektów
>5000
odbiorców

3. i 4. edycja programu „Były sobie pieniądze…”

Program, realizowany od 2017 r., jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat i ma za zadanie wprowadzić je w podstawy finansów, tak aby lepiej funkcjonowały w nowoczesnym społeczeństwie. Służą temu autorskie lekcje dla poszczególnych grup wiekowych. Ich tematyka obejmuje m.in. wartość pieniądza, podstawy ekonomii i zarządzania finansami osobistymi, rolę banków oraz racjonalne wybory konsumenckie.

38
dofinansowanych projektów
Ok. 900
odbiorców (w tym 860 dzieci i 40 nauczycieli)

2. edycja programu „Małe Miasto”

„Małe Miasto” to program edukacyjny skierowany do dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Mają one możliwość wcielenia się w role dorosłych: pracują, zarabiają, oszczędzają i wydają pieniądze. Na specjalnie przygotowanych stanowiskach pod okiem doświadczonych fachowców uczą się różnych zawodów. Za wykonaną pracę otrzymują wynagrodzenie, wypłacane w specjalnej walucie Małego Miasta. W Małym Mieście działa również Małomiasteczkowy Urząd Skarbowy. Dzieci codziennie odprowadzają do niego podatki, które przyczyniają się do zmiany przestrzeni publicznej miejscowości.

Rumia, Kłodzko, Busko-Zdrój, Brodnica
miasta, w których odbyły się zajęcia
Ok. 1600
uczniów i wolontariuszy

Działania dla osób 50+

1. i 2. edycja programu „Generacja 5.0”

57209127_596695697474920_1988322618255605760_o 57209127_596695697474920_1988322618255605760_o

Generacja 5.0” to program skierowany do osób powyżej 50. roku życia. Jego celem jest przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu i technologicznemu, aktywizacja oraz budowanie więzi międzypokoleniowych pomiędzy ludźmi 50+ a dziećmi i młodzieżą w wieku 6­­–18 lat.

28
dofinansowanych projektów w 1. edycji
20
dofinansowanych projektów w 2. edycji
Ok. 2900
odbiorców

Edukacja obywatelska i budowa kapitału społecznego

2. edycja programu „Moja Mała Ojczyzna”

Program ma na celu dofinansowanie inicjatyw poprawiających infrastrukturę i aktywizujących społeczności lokalne do działania na rzecz dobra wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz poprawy jej estetyki i funkcjonalności. W jego ramach środki są przekazywane również na przedsięwzięcia pielęgnujące lokalny patriotyzm, upamiętniające miejscowych bohaterów i wydarzenia historyczne, a także na inicjatywy wspierające sport, rekreację oraz placówki oświatowe.

37
dofinansowanych projektów
Ok. 12 470
odbiorców

Programy społeczne z udziałem pracowników BGK

„Wolontariat jest super!”

W ramach konkursu „Wolontariat jest super!” pracownicy mogą zgłaszać własne projekty społeczne, odpowiadające na zidentyfikowane przez nich problemy i potrzeby lokalne.

45
dofinansowanych projektów

„Dobro – Podaj Dalej!”

Do pracy wolontariackiej na rzecz różnych podmiotów zaangażowanych zostało 12 pionów, departamentów i biur z BGK. Fundacja wspierała swoimi działaniami m.in. Ośrodek Socjoterapeutyczny „Wspólny Dom” w Wildze, przedszkole dla dzieci z cukrzycą „Cukierkowo”, Rodzinny Dom Dziecka w Wesołej oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Otwocku.

12
zrealizowanych projektów

Wolontariat akcyjny

W 2019 r. Fundacja BGK we współpracy z pracownikami banku zorganizowała 6 akcji wolontariackich:

  • sprzedaż kartek wielkanocnych i bożonarodzeniowych,
  • zbiórkę środków higienicznych oraz artykułów spożywczych i chemicznych dla potrzebujących,
  • zbiórkę przyborów szkolnych w ramach akcji „Czas do szkoły” – materiały trafiły do podopiecznych Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek” w Piotrkowie Trybunalskim, szkoły podstawowej w Hucie Mińskiej, przedszkola nr 411 „Akademia Króla Stasia” w Warszawie oraz szkoły podstawowej w Rębowie,
  • zbiórkę pieluszek oraz mokrych chusteczek dla Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku,
  • „Małe marzenia do spełnienia” – ponad 190 prezentów trafiło do dzieci z 7 specjalistycznych ośrodków w całej Polsce.

Efekty projektów wolontariackich BGK:

>5000
przepracowanych godzin
>780
wolontariuszy, w tym ponad 650 pracowników BGK
>6000
odbiorców działań

Projekty partnerskie i darowizny

Poza realizacją programów grantowych Fundacja angażowała się w wiele inicjatyw w ramach projektów partnerskich i darowizn. Zgodnie z celami statutowymi Fundacja BGK w ramach wyrównywania szans edukacyjnych oraz wspierania nauki, edukacji, oświaty i wychowania sfinansowała m.in. szkolenia, dzięki którym młodzież miała możliwość podnoszenia swoich kompetencji miękkich i kształtowania w sobie postaw obywatelskich. Działania te pomogły wyłonić spośród młodych ludzi lokalnych liderów.