Bank Gospodarstwa Krajowego, jako państwowy bank rozwoju, wspiera zadania publiczne realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Ze względu na swoją specyfikę są one najczęściej nakierowane na rozwiązywanie ważnych problemów lokalnych społeczności oraz ochronę środowiska i poprawę jakości życia mieszkańców.

Zgodnie ze swoją misją BGK angażuje się przede wszystkim w projekty, które pozwalają rozwiązać istotny problem społeczny, a jednocześnie trudno jest samorządom pozyskać na nie środki finansowe. Przykładem takiego zaangażowania banku jest finansowanie inwestycji realizowanych w formule PPP.

W 2019 r. podpisano umowę na przebudowę i remont Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Piastowie. Zgodnie z umową prywatny podmiot – firma Warbud – ponieść ma koszty związane z przeprowadzeniem inwestycji, a przez kolejne lata będzie pobierał za to wynagrodzenie z kasy miasta. Jest to obecnie największy samorządowy projekt PPP dotyczący budownictwa kubaturowego. Dzięki wiedzy i doświadczeniu partnera prywatnego samorząd otrzyma nowoczesny i efektywny energetycznie kompleks budynków szkolnych. Warbud w ciągu roku zbuduje trzykondygnacyjny gmach dydaktyczny z biblioteką i salą gimnastyczną o łącznej powierzchni ok. 4,5 tys. m2 oraz boisko. W drugim roku gruntownie wyremontuje istniejący budynek liceum o powierzchni prawie 2 tys. m2. Nowy budynek zostanie połączony z istniejącą częścią łącznikiem, którego dach będzie pełnił funkcję tarasu i jednocześnie przestrzeni odpoczynku dla uczniów.

Kolejnym przykładem finansowanej ze środków BGK inwestycji realizowanej w formule PPP jest umowa na budowę i utrzymanie niemal 11 km dróg, podpisana w 2019 r. przez Gminę Słupsk. W ciągu dwóch lat partner prywatny (konsorcjum firm BDB Partnerstwo i Krężel) sfinansuje i wybuduje sześć lokalnych dróg prowadzących do nowych osiedli mieszkalnych. Przez następnych 10 lat będzie on odpowiadał za utrzymywanie wybudowanej infrastruktury, a samorząd będzie uiszczał konsorcjum tzw. opłatę za dostępność. Partnerstwo publiczno-prywatne było dla gminy szansą na efektywną realizację inwestycji o wartości ponad 50 mln zł, pozwalającą na zachowanie wysokiej jakości infrastruktury w długim terminie.

Warto podkreślić, że BGK nie tylko dostarcza finansowanie dla projektów realizowanych w formule PPP, ale również wspiera zainteresowanych inwestorów prywatnych swoją wiedzą i doświadczeniem. Eksperci banku komentują założenia biznesowe projektów oraz wzory umów PPP pod kątem wymogów instytucji finansowych, co jest bardzo istotne dla późniejszego uzyskania finansowania i zakończenia projektu sukcesem.

Bank Gospodarstwa Krajowego aktywnie uczestniczy w finansowaniu projektów PPP w wielu obszarach gospodarki, wypracowuje dobre praktyki rynkowe oraz wspiera komercyjne instytucje finansowe.

BGK współpracuje również z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej biorąc udział w konsultacjach wzorcowej dokumentacji i rozwiązań rynkowych proponowanych przez Ministerstwo pod kątem ich akceptowalności dla banków.