Szacuje się, że nawet 30% społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji. Dodatkowo polskie społeczeństwo jest coraz starsze. W 2030 r. osoby powyżej 60. roku życia będą stanowić blisko 30% ludności. BGK podejmuje działania na rzecz zwiększenia dostępności budynków dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego finansują likwidację barier architektonicznych w budynkach mieszkalnictwa wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej w formie preferencyjnych, nisko oprocentowanych pożyczek z możliwością umorzenia nawet 40% ich wartości. Pożyczki są skierowane  do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów, a także do jednostek sektora publicznego (np. urzędów, publicznych jednostek oświatowych, publicznych podmiotów sektora ochrony zdrowia), a także do instytucji kultury. Fundusz Dostępności jest częścią rządowego programu Dostępność Plus.

Inwestycje poprawiające dostępność, na które będzie można przeznaczyć pieniądze, to np. windy w budynkach wielokondygnacyjnych, likwidacja zbędnych schodków, montaż uchwytów i poręczy oraz mechanizmy otwierania drzwi i okien. Ułatwią one życie tym wszystkim, którzy na co dzień mają trudności z poruszaniem się lub np. ze słuchem lub wzrokiem.

BGK nie pobiera żadnych opłat ani prowizji z tytułu udzielenia pożyczki i kredytowania, a oprocentowanie wynosi zaledwie 0,15% przez 20 lat, bo na taki okres udzielana jest pożyczka. Przewidziana jest również karencja w spłacie sięgająca 6 miesięcy.

Proces udzielania pożyczek trwa od 4.10.2019 r. i odbywa się na terenie całego kraju. Pierwszym podmiotem, z którym BGK podpisał umowę nisko oprocentowanej pożyczki z programu Fundusz Dostępności, była Wspólnota Mieszkaniowa Kolberga 8 w Warszawie. Pieniądze zrefinansowały koszty zakupu i montażu windy przystosowanej do przewozu niepełnosprawnych oraz osób w wieku powyżej 60 lat.

4,5
mln
łączna kwota wniosków o udzielenie pożyczek, które wpłynęły do końca 2019 r.