Kredyt na innowacje technologiczne

Polska w Europejskim Rankingu Innowacyjności 2019 uzyskała 61,1 pkt., a tym samym poprawiła swój wynik o ponad 8%. Niestety to nadal za mało, aby być w czołówce krajów europejskich (w 2019 roku zajmowaliśmy 25. miejsce na 28 krajów członkowskich UE).

Wsparciem dla zmiany tej sytuacji poprzez rozwój innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich firm MŚP w Polsce jest oferowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego „Kredyt na innowacje technologiczne”. Ten instrument wsparcia finansowego ma umożliwić firmom wdrożenie innowacji technologicznych będących wynikiem własnych prac badawczo-rozwojowych lub wynikiem prac badawczo-rozwojowych nabywanych przez  przedsiębiorców w ramach projektu od podmiotów zewnętrznych.

Wsparciem dla przedsiębiorcy jest udzielana przez BGK dotacja w postaci premii technologicznej stanowiącej spłatę części kredytu technologicznego udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

Środki własne przedsiębiorcy muszą pokrywać co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

2,995
mld
kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w formie premii technologicznej na lata 2014–2020 (na dzień 31.12.2019 r.)
564
umowy podpisane do końca 2019 r.
2,125
mld
kwota dofinansowania dla projektów o łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych ponad 4,285 mld zł

W ramach weryfikacji wniosków o płatność do wypłaty zatwierdzono 818 wniosków na kwotę dofinansowania 1,093 mld zł i wartości kosztów kwalifikowalnych 2,199 mld zł.

Według PKD w Kredycie na innowacje technologiczne PO IR dominują przedsiębiorstwa z branży przemysłowej (74,75% projektów, 73,01% dofinansowania) oraz usługowe (14,85% projektów, 13,48% dofinansowania). Przeważają przedsiębiorstwa przemysłu średnio-niskiej i niskiej technologii (59,41% ogółu projektów, 59,55% ogółu dofinansowania), a wśród nich połowę stanowi przemysł metalurgiczny i metalowy oraz przemysł drzewno-papierniczy. Wśród przedsiębiorstw usługowych przeważają podmioty w zakresie usług w mniejszym stopniu opartych na wiedzy (handel 7,92% ogółu projektów, 7,80% ogółu dofinansowania).

Projekty w ramach poddziałania 3.2.2 – Kredyt na innowacje technologiczne realizują wyłącznie przedsiębiorcy z sektora MŚP, w tym:

 • mikro – 7% projektów na kwotę dofinansowania 71,348 mln zł (4% ogółu udzielonego dofinansowania),
 • małe –37% projektów na kwotę 719,839 mln zł (38% ogółu udzielonego dofinansowania),
 • średnie – 56% projektów na kwotę 1125,759 mln zł (59% ogółu udzielonego dofinansowania).

Rozwiązania w ramach pakietu pomocowego BGK dla przedsiębiorców dotkniętych COVID-19:

 • Nowość lub znaczące ulepszenie produktu lub usługi w skali przedsiębiorstwa – innowacja w skali kraju nie będzie już wymagana do uzyskania wsparcia, do spełnienia kryterium wystarczy innowacyjność w skali przedsiębiorstwa. Oznacza to, że aby uzyskać premię technologiczną, wystarczy rozszerzyć działalność o produkcję nowych produktów i usługi dotychczas nieoferowane przez przedsiębiorcę.
 • Zniesienie wymogu 25-procentowego wkładu własnego w projekt – nawet 100% kosztów kwalifikowalnych będzie mogło być finansowane kredytem technologicznym.
 • Zniesienie limitu 6 mln zł dofinansowania na projekt – przyznane dofinansowanie będzie zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej bez dotychczasowego limitu 6 mln zł.
 • Rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowalnych – za kwalifikowane zostaną uznane m.in.:
  • koszty transportu środków trwałych nabywanych w ramach projektu za wydatki kwalifikowalne w projekcie;
  • nie tylko koszty związane z budową i rozbudową, ale również przebudową i adaptacją, budowli i ich części
  • wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej;
  • koszty uzyskiwania, walidacji i obrony patentów oraz innych wartości niematerialnych i prawnych związanych z inwestycją technologiczną.

Powyższe zmiany wchodzą w życie wraz z rozpoczęciem siódmego naboru wniosków o dofinansowanie, który rozpoczął się 1 czerwca 2020 r. i zakończy 30 grudnia 202 r. Alokacja na konkurs wynosi 350 mln zł.