Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie

Bank Gospodarstwa Krajowego, zgodnie ze swoją misją, wspiera aktywizację osób bezrobotnych oraz zagrożonych bezrobociem i wykluczeniem z rynku pracy.

Bank spełnia ten cel m.in. jako operator „Rządowego Programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, działając na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS). Udzielaniem pożyczek oraz świadczeniem usług doradztwa i szkolenia zajmują się w ramach wspomnianego programu Pośrednicy Finansowi (PF, Pośrednicy), wybierani w drodze zamówienia publicznego do obsługi poszczególnych obszarów kraju.

Program, wprowadzony w 2013 r. przez ówczesne Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jest jednym z systemowych instrumentów wspierania osób młodych i bezrobotnych na rynku pracy. Jego celem jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez udzielanie pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej, pożyczek na utworzenie stanowiska pracy oraz poprzez bezpłatne usługi szkoleń i doradztwa.

Parametry pożyczki na podjęcie działalności

Wartość wsparcia ok. 119 000 zł
(20-krotna wysokość przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia)
Okres finansowania (maksymalny) 84 miesiące
Karencja w spłacie do 12 miesięcy
Oprocentowanie oprocentowanie stałe w całym okresie kredytowania

  • 0,53% (1/10 stopy redyskonta weksli)
    w skali roku dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami
  • 1,33% (1/4 stopy redyskonta weksli) dla pozostałych uprawnionych do uzyskania pożyczki
Udział wsparcia w koszcie przedsięwzięcia do 100% (brak wymaganego wkładu własnego OO)
Dodatkowe opłaty brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki

Parametry pożyczki na utworzenie stanowiska pracy

Wartość wsparcia ok. 35 000 zł

(6-krotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)

Okres finansowania (maksymalny) 36 miesięcy lub

do czasu spłaty ostatniej raty
w ramach pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

Oprocentowanie oprocentowanie stałe w całym okresie kredytowania

  • 0,53% (1/10 stopy redyskonta weksli)
    w skali roku dla żłobków i klubów dziecięcych oraz podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami w miejscu zamieszkania
  • 1,33% (1/4 stopy redyskonta weksli) dla pozostałych uprawnionych do uzyskania pożyczki
Udział wsparcia w koszcie przedsięwzięcia do 100% (brak wymaganego wkładu własnego OO)
Dodatkowe opłaty brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki
Zabezpieczenie weksel in blanco oraz poręczenia osób fizycznych

(zamiast poręczenia możliwe inne zabezpieczenie)

Przykład wykorzystania środków programu

 

Pożyczkobiorca: BETCHAR Michał Charczenko, osoba bezrobotna

 

Pośrednik Finansowy: Fundacja Rozwoju Śląska

 

Kwota pożyczki: 102 400,00 zł

 

Działalność polega na produkcji prefabrykatów betonowych, w szczególności elementów fundamentowych (bloczek betonowy i pustak szalunkowy). Przedsiębiorca ma 18-letnie doświadczenie w branży produkcyjno-budowlanej.

 

Cel działalności to zaopatrywanie okolicznych hurtowni i firm budowlanych w elementy betonowe (sprzedaż hurtowa, nie detaliczna). Posiadając własny węzeł betoniarski, przedsiębiorca nie jest uzależniony tylko od produkcji prefabrykatów, ale może oferować również beton towarowy.

Perspektywy

W perspektywie finansowej 2021–2027 program zostanie zasilony środkami EFS+. Środki unijne będą przeznaczone na realizację jednego instrumentu pożyczkowego, tj. pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej. Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy w dalszym ciągu finansowane będą ze środków Funduszu Pracy. Na rok 2022 przewidziano prace nad uzgodnieniem z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Funduszy i Rozwoju Regionalnego zasad programu oraz zawarcie stosownych porozumień i umów regulujących jego dalsze działanie.

Źródła finansowania

Do końca 2021 r. na realizację programu MRiPS przekazało BGK łącznie ponad 401,2 mln zł (21,5 mln zł w ramach pilotażu i 379,7 mln zł w ramach II etapu). Dodatkowo środki finansowe pochodzące ze spłaconych i zwróconych pożyczek wraz z odsetkami, a także przychody z tytułu inwestowania/oprocentowania środków są przeznaczane na udzielanie kolejnych pożyczek, świadczenie doradztwa i szkoleń na rzecz pożyczkobiorców oraz na finansowanie kosztów związanych z ich obsługą.

Realizacja zadań w roku 2021

Badania przeprowadzane przez BGK wśród beneficjentów pokazują, że „Rządowy Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” przyczynił się do rozwoju przedsiębiorczości, umożliwiając podjęcie działalności gospodarczej wielu osobom, które miały ograniczone możliwości pozyskania finansowania z innych źródeł i bez tego wsparcia zrezygnowałyby z założenia firmy. Efekty programu pokazane są w poniższej tabeli.

  Wsparcie udzielone od początku działania programu na dzień 31 grudnia 2021 r. Wsparcie udzielone w 2021 r.
Liczba pożyczek udzielonych na podjęcie działalności gospodarczej 5736 635
Wartość pożyczek udzielonych na podjęcie działalności gospodarczej 398 143 744,83 zł 54 140 025,13 zł
Liczba pożyczek udzielonych na utworzenie stanowiska pracy 135 11
Wartość pożyczek udzielonych na utworzenie stanowiska pracy 3 810 260,79 zł 709 747,88 zł

Podział pożyczkobiorców w 2021 r.

86
%
bezrobotni
60
%
osoby powyżej 30. roku życia
56,5
%
mężczyźni
67
%
pożyczkobiorcy, którzy otworzyli firmy w branży usługowej lub handlu

Program EFS

Uzupełnieniem programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” jest program EFS. Jego ostateczni odbiorcy różnią się w zależności od regionu, np. w województwie łódzkim jest on kierowany do osób powyżej 29. roku życia pozostających bez pracy, a więc bezrobotnych, poszukujących pracy lub biernych zawodowo, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Program realizowany jest przez BGK ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych. W dyspozycji banku na ten cel pozostaje 318,9 mln zł i jest to całkowita kwota alokacji na projekty w ramach programu EFS. Środki te przeznaczane są na bardzo różne sektory gospodarki.