Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju kładzie duży nacisk na odpowiedzialny oraz społecznie i terytorialnie zrównoważony rozwój naszego kraju. Specyfika Polski Wschodniej (województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego) sprawia, że ten obszar wymaga dodatkowych działań zmierzających do wyrównania różnic i zdynamizowania rozwoju regionu.

Dlatego powstała Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, przyjęta przez Radę Ministrów w 2013 r. W rankingu konkurencyjności wszystkich 271 regionów poziomu NUTS-2 z 27 państw UE województwa Polski Wschodniej zajmują bardzo słabe miejsca – od 211 do 223. W 2009 r. PKB per capita wytworzony w makroregionie Polski Wschodniej stanowił zaledwie 44% średniej unijnej. Wyniki makroregionu wypadają słabo również na tle reszty kraju. Jego udział w kreowaniu PKB Polski w 2010 r. wynosił 15,1%. W 2011 r. w sferze względnego ubóstwa znajdowało się od 21% do 26% jego mieszkańców. Niski jest tutaj wskaźnik urbanizacji, który wynosi 49%, podczas gdy średnia krajowa to 61%. Polskę Wschodnią cechuje ponadto bardzo duże zatrudnienie w rolnictwie.

Dodatkowo makroregion charakteryzuje się względnie niskim poziomem rozwoju przedsiębiorczości, którego jedną z miar jest liczba podmiotów gospodarczych. W 2011 r. w Polsce wynosiła ona średnio 1004 na 10 tys. mieszkańców, podczas gdy w Polsce Wschodniej zaledwie 762.

Aby wyjść naprzeciw zarysowanym wyzwaniom rozwojowym, uruchomiono projekt „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”, realizowany ze środków Ministra Inwestycji i Rozwoju na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zawartej w 2016 r. Źródło finansowania Projektu stanowią zwroty z instrumentów finansowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007–2013. Celem Projektu jest wsparcie przedsiębiorców z Polski Wschodniej. Zgodnie z przyjętą Strategią Inwestycyjną będzie on realizowany do 2027 r., z możliwością wydłużenia tego terminu przez dysponenta środków.

Ze środków Projektu udzielane są Pożyczki na Rozwój Turystyki, o które mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy z branży turystycznej lub okołoturystycznej. Finansowanie jest oferowane przedsiębiorcom bez względu na to, gdzie mają zarejestrowaną działalność – warunkiem jest, aby inwestycje były ulokowane na terenie pięciu województw Polski Wschodniej.

Finansowania udzielają instytucje finansujące wyłonione przez BGK w postępowaniach przetargowych. Pożyczki na rozwój turystyki wspierają różne inwestycje. Mogą to być obiekty noclegowe, gastronomiczne, sportowe, związane z kulturą czy turystyką zdrowotną. Firmy inwestują też w rękodzieło, produkcję ekologicznych, regionalnych produktów i transport turystyczny.

Finansowanie można otrzymać na 5 lat, przy czym dopuszcza się możliwość wydłużenia pożyczki do nawet 7 lat, jeżeli kwota finansowania jest wyższa niż 250 tys. zł oraz po spełnieniu innych warunków. Oprocentowanie pożyczki wynosi 1,87%, a wymagany wkład własny – 20%. W przypadku przedsiębiorców, których obiekty posiadają status „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom” wzdłuż Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz firm, które prowadzą działalność nie dłużej niż 2 lata, oprocentowanie jest jeszcze niższe i wynosi 0, 935 proc., a wkład własny nie jest wymagany.

Efekty programu w 2019 r.

Jednym z głównych efektów Projektu jest poprawa dostępności do finansowania dla MŚP z branży turystycznej. Do końca 2019 r. instytucje finansujące podpisały 334 umowy z przedsiębiorcami na łączną kwotę 55 335 068,93 zł.

Przykładowe inwestycje w 2019 r.

plwsch2 plwsch2

Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie polskich małych i średnich firm, a także zrównoważonego rozwoju kraju. Dzięki zaangażowaniu w Projekt „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” jeszcze więcej firm świadczących usługi w branży turystycznej i okołoturystycznej w tym regionie będzie mogło skorzystać z preferencyjnego finansowania swojego rozwoju. Na podniesieniu jakości oferowanych usług zyska cały makroregion, jego mieszkańcy, jak również turyści odwiedzający tę część Polski.

Rozwiązania w ramach pakietu pomocowego BGK dla przedsiębiorców dotkniętych COVID-19

  • możliwość przeznaczenia pożyczki w całości na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy (np. prąd, wynagrodzenie dla pracowników)
  • możliwość przedłużenia o dodatkowe 6 miesięcy standardowej karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczek albo 6-miesięczne wakacje kredytowe dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych
  • możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek o połowę dla nowych pożyczek oraz dla pozostałych na wniosek przedsiębiorcy
  • brak wymaganego wkładu własnego