Wsparcie polskiego eksportu i ekspansji zagranicznej

Jednym z celów rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest umiędzynarodowienie polskiej gospodarki. Bank Gospodarstwa Krajowego odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu polskim firmom rozwiązań, które umożliwiają skuteczną rywalizację na rynkach międzynarodowych, szczególnie tych o podwyższonym ryzyku. Rynki te mają duży potencjał biznesowy dla rodzimych eksporterów, jednak jednocześnie komercyjne instytucje finansowe, ze względu na wspomniane podwyższone ryzyko, nie oferują im niezbędnego wsparcia.

Dlatego właśnie polskie podmioty, eksportując do krajów o mniejszej stabilności polityczno-gospodarczej lub inwestując w nich, szukają wsparcia w państwowym banku rozwoju, jakim jest BGK. Tym samym bank pozwala im w pełni wykorzystać ich potencjał na interesujących ich rynkach, oferując m.in. instrumenty wspierania eksportu w ramach Programu Rządowego Finansowe Wspieranie Eksportu. Do instrumentów tych należą m.in. potwierdzanie, dyskonto oraz postfinansowanie akredytyw, kredyt dla banku nabywcy, kredyt dla nabywcy oraz kredyty na prefinansowanie eksportu.

Ponadto BGK wspiera polskich inwestorów realizujących projekty poza rodzimym rynkiem, w tym m.in. zagraniczne przejęcia oraz projekty typu brownfield lub greenfield. Cechą charakterystyczną tego typu finansowania jest zabezpieczenie kredytu w pierwszej kolejności aktywami zagranicznymi (projektu/podmiotu zagranicznego).

Finansowanie eksportu i ekspansji zagranicznej

BGK odgrywa kluczową rolę w zakresie dostarczania polskim firmom rozwiązań umożliwiających skuteczną rywalizację na rynkach międzynarodowych. Bank z roku na rok zwiększa zaangażowanie w instrumenty finansowania eksportu i ekspansji zagranicznej udzielane zarówno w ramach programu „Finansowe Wspieranie Eksportu”, jak i w ramach działalności własnej. W 2019 r. BGK w dalszym ciągu intensyfikował swoje działania w zakresie wspierania nie tylko eksportu, ale również ekspansji zagranicznej, polegającej na finansowaniu inwestycji polskich spółek na zagranicznych rynkach. Wyrazem tego było m.in. osiągnięcie liczby 69 państw, w których BGK wsparł transakcje/projekty polskich przedsiębiorstw (według stanu na koniec 2019 r. wzrost o 7 państw w stosunku do stanu na koniec 2018 r.).

Program „Finansowe Wspieranie Eksportu”

BGK wspiera rozwój polskiego eksportu, udzielając kredytów eksportowych w ramach przyjętego przez Radę Ministrów w 2009 r. Rządowego Programu „Finansowe Wspieranie Eksportu”. BGK udziela zagranicznym nabywcom (bezpośrednio lub poprzez bank nabywcy) kredytów na finansowanie zakupu towarów oraz usług polskiego pochodzenia. Środki z takich kredytów wypłacane są bezpośrednio na rachunki polskich eksporterów. W efekcie wyeliminowane zostaje ryzyko braku zapłaty, gdyż polski przedsiębiorca otrzymuje przelew bezpośrednio z BGK.

Oferta w ramach Programu jest szczególnie atrakcyjna na rynkach o podwyższonym profilu ryzyka (jak Białoruś czy Ukraina), gdzie oferta banków komercyjnych jest ograniczona, a koszt finansowania ze strony banków lokalnych wysoki.

Od początku Programu do końca 2019 r. BGK w ramach „Finansowania wspierania eksportu” udzielił kredytów o łącznej wartości ok. 4 mld zł. Kwota wypłat z kredytów do końca 2019 r. wyniosła ok. 3 mld zł, a kwota wspartych kontraktów eksportowych osiągnęła poziom ok. 4,8 mld zł.

Działalność własna BGK w obszarze wspierania eksportu i ekspansji zagranicznej

W ostatnich latach polskie spółki działające na rynkach zagranicznych zaczęły mocniej interesować się dostępnymi możliwościami finansowania. Dlatego od 2015 r. BGK poszerzył swoją ofertę o kredyty dedykowane inwestycjom zagranicznym polskich przedsiębiorstw. Taki instrument finansowy jest komplementarny z ofertą kredytów eksportowych oraz ofertą pozostałych instytucji finansowych. Przełożyło się to na znaczny wzrost wartości kredytów udzielanych w kolejnych latach i jednocześnie pozwoliło BGK na wejście na rynki krajów wysokorozwiniętych poprzez różnorodne formy finansowania. Poszerzenie oferty wpłynęło także na dywersyfikację geograficzną portfela BGK i umożliwiło polskim przedsiębiorcom pozyskanie atrakcyjnego wsparcia przy realizacji eksportu oraz przy planowaniu ekspansji na zagraniczne rynki.

Łączna kwota finansowania dla eksportu i ekspansji zagranicznej udzielonego przez BGK w 2019 r. (w ramach programu rządowego Finansowe Wspieranie Eksportu oraz w ramach działalności własnej) wyniosła 1,3 mld zł. BGK zrealizował ponad 270 transakcji/projektów zagranicznych polskich przedsiębiorstw, w tym m.in. finansowanie: sprzedaży silosów na Ukrainę, sprzedaży naczep do Mali, sprzedaży dóbr konsumpcyjnych do Nigerii, budowy kompleksu handlowo-usługowego w Charkowie (na Ukrainie) czy też finansowanie akwizycji w Stanach Zjednoczonych i refinansowanie akwizycji na Białorusi.

Zasięg geograficzny wspartych przez BGK transakcji/projektów polskich od 2014 r.:

bgk-mapa-swiata-01 (4) bgk-mapa-swiata-01 (4)