Wsparcie studentów

Fundusz Kredytów Studenckich (FKS)

Celem Funduszu Kredytów Studenckich (wcześniejsza nazwa: Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich) jest poszerzenie dostępu do szkolnictwa wyższego poprzez system preferencyjnych kredytów studenckich udzielanych przez instytucje kredytujące.

BGK administruje Funduszem w zakresie realizacji płatności kierowanych do instytucji kredytujących. Pomoc finansowa udzielana jest studentom w formie dopłat do oprocentowania oraz pokrywania skutków finansowych całkowitych lub częściowych umorzeń kredytów.

Bank wypłaca całość odsetek od kredytów w trakcie studiów kredytobiorcy oraz w ciągu dwóch lat karencji, jaka przysługuje od ukończenia nauki do rozpoczęcia spłaty. Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa funkcjonują na rynku już od 1998 r., a dzięki wprowadzonym zmianom dotyczącym poręczeń oraz umorzeń są popularne w środowisku akademickim.

BGK wspiera Ministerstwo Edukacji i Nauki w zakresie poprawy poziomu polskich uczelni i jakości rodzimej nauki. System umorzeń nagradza najlepszych studentów, wspiera dobrą praktykę i tworzy dobry wzorzec. FKS pomaga przyszłym kadrom w zdobywaniu wyższych kwalifikacji oraz promuje dobre wyniki w nauce.

Od czasu uruchomienia programu dopłat do kredytów studenckich studenci złożyli łącznie około 583 tys. wniosków o kredyt. Kryteria dochodowe uprawniające do pierwszeństwa w ubieganiu się o kredyt studencki spełniło niemal 506 tys. wnioskodawców, czyli około 87% ogółu wnioskujących. W tym okresie instytucje kredytujące udzieliły studentom około 407,3 tys. kredytów.

Skala działalności Funduszu w latach 2018–2021

Rok akademicki Liczba złożonych
wniosków
Próg dochodowy (w PLN) Liczba osób spełniających
kryterium dochodowe
Liczba podpisanych umów % liczby umów/liczby osób spełniających
kryterium dochodowe
2019 2594 2500 (netto) 2594 2166 83,5%
2020 1968 2500/3000 (netto) 1968 1572 80%
2021 2030 3000 2030 1810 89%

Poręczenia studenckie

Bank Gospodarstwa Krajowego udziela bankom kredytującym poręczeń portfela kredytów studenckich w związku z programem rządowym „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. Poręczenie jest udzielane na okres kredytu studenckiego oraz kolejne trzy miesiące; zabezpieczenie na rzecz BGK na wypadek roszczeń wynikających z tytułu realizacji poręczenia stanowi weksel własny in blanco kredytobiorcy, a stawka opłaty prowizyjnej z tytułu udzielenia poręczenia wynosi 1,5% poręczanej części wypłacanej miesięcznej transzy kredytu studenckiego. O zakwalifikowaniu danego kredytu studenckiego do objęcia poręczeniem BGK decyduje bank kredytujący na podstawie warunków określonych w zawartych umowach poręczeń portfela kredytów studenckich.

W roku akademickim 2021/2022 poręczenie BGK obejmuje 100% wykorzystanej kwoty kredytu wraz z odsetkami od tego kredytu, bez innych kosztów związanych z udzielonym kredytem.

Poręcznie mogą uzyskać studenci:

  1. których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 2500 zł;
  2. którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej, z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej, turnusowej lub okresowej, bez względu na dochód.