Wsparcie studentów

Fundusz Kredytów Studenckich (FKS)

Celem Funduszu Kredytów Studenckich (wcześniejsza nazwa: Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich) jest poszerzenie dostępu do szkolnictwa wyższego poprzez system preferencyjnych kredytów studenckich udzielanych przez Instytucje kredytujące.

BGK administruje Funduszem w zakresie realizacji płatności kierowanych do Instytucji kredytujących. Pomoc finansowa udzielana jest studentom w formie dopłat do oprocentowania oraz pokrywania skutków finansowych całkowitych lub częściowych umorzeń kredytów.

Bank wypłaca całość odsetek od kredytów w trakcie studiów kredytobiorcy oraz w ciągu dwóch lat karencji, jaka przysługuje od ukończenia nauki do rozpoczęcia spłaty. Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa funkcjonują na rynku już od 1998 r., a dzięki wprowadzonym zmianom dotyczącym poręczeń oraz umorzeń są popularne w środowisku akademickim.

BGK wspiera Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie poprawy poziomu polskich uczelni i jakości rodzimej nauki. System umorzeń nagradza najlepszych studentów, wspiera dobrą praktykę i tworzy dobry wzorzec. FKS pomaga przyszłym kadrom w zdobywaniu wyższych kwalifikacji oraz promuje dobre wyniki w nauce.

Od czasu uruchomienia programu dopłat do kredytów studenckich łącznie studenci złożyli ok. 575 tys. wniosków o kredyt. Kryteria dochodowe uprawniające do pierwszeństwa w ubieganiu się o kredyt studencki spełniło ok. 502 tys. wnioskodawców, tj. ok. 87% ogółu wnioskujących. W tym okresie Instytucje kredytujące udzieliły studentom ok. 405,2 tys. kredytów.

Skala działalności Funduszu w latach 2017-2019

Rok akademicki Liczba złożonych wniosków Próg dochodowy

(w PLN)

Liczba osób spełniających kryterium dochodowe Liczba podpisanych umów % liczby umów/liczby osób spełniających kryterium dochodowe
2017/2018 4257 2500 (netto) 4234 3 884 92%
2018/2019 4067 2500 (netto) 4052 3 683 90%
2019* 2594 2500 (netto) 2594 2166 83,5%

* Od 01.01.2019 r. dane są przedstawiane w ujęciu roku kalendarzowego zamiast roku akademickiego.

Start-up 2U

„Start-up 2U” to kontynuacja cyklu „Dzień Dobry Biznes” – spotkań dla studentów i absolwentów uczelni i szkół wyższych. Spotkania te odbywają się w ramach współpracy z uczelniami w całej Polsce, a skierowane są do osób, które myślą o własnym biznesie, jak również tych, które chciałyby się zainspirować i dowiedzieć, jak wyglądały początki karier znanych przedsiębiorców – mentorów biznesu. Na każdym spotkaniu zorganizowany jest panel warsztatowy, podczas którego omawiane są zagadnienia kreatywności w biznesie czy tworzenia modelu biznesowego firmy. Przekazujemy również wiedzę o możliwościach finansowania pomysłów na biznes oraz wspierania młodych firm, które chciałyby rozwinąć swój potencjał.  Podczas konferencji bank promuje m.in. pożyczki unijne na rozwój działalności i na rozwój turystyki, kredyty na innowacje technologiczne oraz kredyt studencki.

Wydarzenia z cyklu Start-up 2U inspirują przyszłych przedsiębiorców do rozwoju, ale pokazują również społeczne oblicze biznesu, na które składa się np. realizacja innowacyjnych projektów, tworzenie nowych miejsc pracy i zatrudnianie osób bezrobotnych.

Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” oferuje nisko oprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, pożyczki na utworzenie stanowisk pracy oraz bezpłatne usługi doradztwa i szkoleń. Beneficjentami pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być oprócz bezrobotnych, absolwentów oraz opiekunów osób niepełnosprawnych również studenci ostatniego roku studiów (I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).

Więcej informacji: „Wsparcie w starcie”