List prezes Zarządu BGK

GRI:[ ]

GRI:[
  • 102-14
]

Szanowni Państwo,

 

w ostatnich dwóch latach musieliśmy zmierzyć się z wieloma wyzwaniami: pandemią, przerwaniem łańcuchów dostaw, atakiem zbrojnym Rosji na Ukrainę. Dzięki współpracy i ogromnemu zaangażowaniu pokazaliśmy, że możemy sobie z tym poradzić.

Kryzys gospodarczy i geopolityczny, które są tego konsekwencją jeszcze bardziej uwypukliły potrzebę realizacji działań w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. W 2021 roku ogłosiliśmy nową strategię biznesową banku, która kładzie nacisk właśnie na zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy.

Jednym z trzech filarów naszej strategii jest zrównoważony rozwój. Zadania z nim związane realizowaliśmy między innymi poprzez systemowe wsparcie rodzimych przedsiębiorców, szczególnie w czasie pandemii. Pomogliśmy im zachować i utworzyć niemal pół miliona miejsc pracy. Jednocześnie wspieraliśmy zrównoważone inwestycje samorządów. Dzięki Programowi Inwestycji Strategicznych tysiące samorządów w całej Polsce rozpoczęło realizację ambitnych inwestycji. W pierwszej edycji programu niemal wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w kraju otrzymały dofinansowanie o wartości 24 mld zł.

Kolejną inicjatywą, poprzez którą wspieramy zrównoważony rozwój, jest idea 3W. Przed całą ludzkością stoją ogromne zmiany cywilizacyjne, w tym klimatyczne. Idea 3W daje odpowiedź na te wyzwania: to zdrowsza, czystsza i zaawansowana technologicznie przyszłość. Budujemy konkurencyjną oraz innowacyjną gospodarkę z wykorzystaniem trzech zasobów: wody, wodoru i węgla nieenergetycznego. Budujemy społeczność, edukujemy społeczeństwo w kwestiach, które dotyczą codziennych życiowych wyborów.

Drugi, równie ważny, filar naszej strategii dotyczy zaangażowania społecznego. Jego nadrzędnym celem jest budowa i pobudzenie kapitału społecznego oraz wzmacnianie tożsamości narodowej. Poprzez inicjowanie działań i programy aktywizujące społeczeństwo chcemy kształtować postawy i zachowania w lokalnych społecznościach tak, aby docelowo to one przejmowały wiodącą rolę w rozwijaniu i utrzymywaniu poziomu aktywizacji lokalnej. Poprzez Fundacje Banku Gospodarstwa Krajowego, wolontariat pracowniczy, współpracę z innymi instytucjami, fundacjami, ministerstwami działamy w obszarze tworzenia i ochrony dziedzictwa kultury narodowej, wzmacnianie działań z zakresu kultury fizycznej, budowania i rozwijania kapitału intelektualnego oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska naturalnego.

Trzecim filarem, poprzez który realizujemy naszą misję i strategię, jest biznes i współpraca międzynarodowa. Zainicjowany i powołany przez BGK Fundusz Trójmorza zyskał na znaczeniu – wojna na Ukrainie pokazała, jak ważne są inwestycje, które zapewnią bezpieczeństwo naszej części Europy pod względem źródeł energii, infrastruktury cyfrowej i transportowej. Wspieramy także polskie przedsiębiorstwa, które zaczęły wykorzystywać szanse związane z budowanymi na nowo globalnymi łańcuchami dostaw.

Zrównoważony rozwój to także działania, które podejmujemy jako odpowiedzialny i solidny pracodawca. Pracownicy to największa wartość Banku Gospodarstwa Krajowego. Poprzez szereg programów skierowanych do pracowników umożliwiamy rozwój kompetencji eksperckich i kształtowanie postaw opartych na wartościach: otwartości, zespołowości i odpowiedzialności. Szczególną wagę przykładamy do budowania odpowiedzialnego przywództwa i otwartej komunikacji. Po raz czwarty z rzędu otrzymaliśmy prestiżowy tytuł Top Employer i wiele innych nagród związanych z tworzeniem przyjaznego środowiska pracy. Jednak najcenniejszą nagrodą jest opinia pracowników wyrażona w Badaniu Opinii Pracowniczej, gdzie działania Banku zostały bardzo wysoko ocenione szczególnie w obszarach relacji, przywództwa i komunikacji.

Szanowni Państwo!

Musimy być świadomi i przygotowani na ryzyko jeszcze trudniejszych czasów oraz słabszych wyników gospodarczych. Powrót do normalności, jaką znaliśmy sprzed pandemii oraz agresji Rosji na Ukrainę, będzie niewykonalny, bo nie ma możliwości odbudowania starego porządku. Musimy zrewidować nasze myślenie o świecie, gospodarce, o geopolitycznych zależnościach.

Pandemia i wojna zmieniły postrzeganie największych wyzwań stojących przed bankami rozwoju w Europie. Wiemy już na pewno, że największym z nich jest i będzie bezpieczeństwo: energetyczne, cyfrowe oraz żywnościowe. Jako Polski Bank Rozwoju mamy świadomość odpowiedzialności za naszą gospodarkę i społeczeństwo. Od prawie stu lat przyświeca nam misja Banku, który istnieje, żeby wspierać społeczno-gospodarczy rozwój Polski. Nasze działania sprawiły, że w ubiegłym roku do gospodarki wpłynęły 122 mld zł. Jestem przekonana, że strategia BGK i model biznesowy, które realizują tę misję, a przede wszystkim zaangażowanie naszych pracowników są odpowiedzią na największe i najtrudniejsze wyzwania.

Beata Daszyńska-Muzyczka
prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego