Ochrona środowiska w BGK

Trwałym i istotnym elementem Strategii BGK jest dążenie do równowagi pomiędzy efektywnością prowadzonych działań biznesowych a ich wpływem na środowisko naturalne i jakość życia w Polsce.

GRI:[
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
]

BGK podejmuje szereg działań wspierających realizację inwestycji związanych z ochroną środowiska i osiągnięcie neutralności klimatycznej, obejmujących między innymi: ciepłownictwo, nisko- i zeroemisyjny transport publiczny oraz termomodernizację budynków. Przykładem takiego działania jest Fundusz Termomodernizacji i Remontów, którego celem jest finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych budynków mieszkalnych, co przyczynia się do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości lokalnego powietrza. W ramach funduszu bank wspiera również realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych m.in. lokalnych sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła w ramach programu STOP SMOG. Udzielając gwarancji spłaty kredytów dla właścicieli nieruchomości, realizujemy także program Czyste Powietrze, który zakłada likwidację kopciuchów, a w Programie Gwarancji Biznesmax gwarantowane są kredyty dla MŚP np. na instalację fotowoltaiki i dopłacamy do oprocentowania kredytów (dotacja jest dodatkowym bonusem). BGK równie aktywnie angażuje się w projekty wspierające rozwój nowoczesnych, zeroemisyjnych technologii. Wsparcie dotyczy projektów wpływających na rozwój infrastruktury transportowej związanej z wykorzystaniem paliw alternatywnych (takich jak wodór, energia elektryczna oraz LNG).

Swoimi wewnętrznymi działaniami bank prowadzi odpowiednią gospodarkę odpadami. We wszystkich placówkach banku prowadzona jest segregacja odpadów na 5 frakcji: papier, plastik, szkło, odpady biodegradowalne oraz resztkowe (zmieszane).  Bank udostępnia pracownikom również osobne pojemniki na zużyte baterie, stanowiące odpady niebezpieczne. Inicjatywą realizowaną w banku na dużą skalę jest ograniczenie zużycia plastikowych opakowań poprzez wstawienie we wszystkich placówkach urządzeń filtrujących wodę do picia. Została utworzona grupa „Na Bank Zieloni”, do której mogą dobrowolnie dołączyć pracownicy aby dzielić się dobrymi praktykami i własnymi sposobami na to, jak dbać o planetę, przyrodę oraz nasze lepsze życie. BGK wspiera również pracowników w zakresie ekonomicznej jazdy ograniczającej spalanie, a przy tym emisje do środowiska.

Pracownicy BGK są coraz bardziej świadomi swojego wpływu na zmianę klimatu, a także wpływu zmiany klimatu na funkcjonowanie banku. W obecnym momencie w banku prowadzone są prace nad obliczeniem śladu węglowego organizacji (ang. carbon footprint), który obejmuje całkowitą sumę emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez organizację.

Monitorujemy liczbę kilometrów pokonanych przez pracowników banku w ramach podróży służbowych. W 2021 r. samolotami przebyli oni 360 495 km, a pociągami 273 803 km.

Energia

GRI:[
 • 302-1
]

Zużycie energii przez organizację w 2021 r. podano jako sumę energii zużytej w poszczególnych lokalizacjach, włącznie z remontową obecnie siedzibą przy Al. Jerozolimskich w Warszawie.

Zużycie energii przez organizację w 2021 r.:

Energia elektryczna* 1 233 074 kWh 4 439,07 GJ
Energia Cieplna 8 002,07 GJ
Energia Chłód 952,1 GJ
Benzyna 231 170,13 l 8 322,12 GJ
Olej napędowy 10 662,45 l 4 222,33 GJ
Łącznie

25 937,69 GJ

* BGK nie posiada własnych źródeł odnawialnych

GRI:[
 • 302-2
]

Energia zużyta w 2021 r. na zewnątrz organizacji

Energia elektryczna** 1 341 190,68 kWh 4 828,28 GJ

** dot. serwerowni zewnętrznych

GRI:[
 • 302-3
]

Intensywność zużycia energii, włączając również energię zużytą na zewnętrz organizacji (w przeliczeniu na liczbę zatrudnionych osób)

16,63
GJ/pracownika

Emisje gazów cieplarnianych

GRI:[
 • 305-1
 • 305-2
 • 305-3
]

Emisje gazów cieplarnianych w 2021 r. wyniosły 649,19 ton CO2e (zakres 1 – emisje bezpośrednie) oraz 1717,65 ton CO2e (zakres 2 – pośrednie emisje energetyczne)

Źródło emisji Wielkość emisji* Udział
Zakres 1 – emisje bezpośrednie
Samochody (paliwa) 533,86 t CO2e 82%
Chłodzenie 102,37 t CO2e 16%
Ogrzewanie 12,96 t CO2e 2%
Zakres 2 – pośrednie emisje energetyczne
Energia elektryczna** 860,69 t CO2e 50%
Energia cieplna 856,96 t CO2e 50%
Zakres 3 – pozostałe emisje pośrednie (za 2021 r. zakres niepełny)
Podróże służbowe, w tym:

 • podróże koleją
 • podróże lotnicze
143,37 t CO2e, w tym:

 • 9,72 t CO2e
 • 102,74 t CO2e
87%
Wybrane zakupione surowce i usługi***, w tym:

 • Kawa
 • Mleko
20,82 t CO2e, w tym:

 • 10,91 t CO2e
 • 7,73 t CO2e
13%

* Wskaźniki wykorzystane do obliczeń zostały przedstawione w rozdziale „Informacje o raporcie”.
** Nie obejmuje energii zużytej na zewnątrz organizacji.
*** Obejmuje zakupione produkty, takie jak: kawa, herbata, mleko, baterie, zużyty papier i karton,  tonery oraz odpady. Na uzyskany wynik najistotniej wpłynęło zakupione mleko i kawa.

Woda

GRI:[
 • 303-3
]
3 653,07
Całkowite zużycie wody w 2021 r
(dostawy wody z sieci miejskiej)

Ograniczyliśmy zakup wody butelkowanej poprzez udostępnienie pracownikom urządzeń filtrujących wodę w kuchniach oraz odpowiednie wytyczne w procesach zakupowych ograniczające zakup butelek PET.

Papier

GRI:[
 • 301-1
]
1 824 411
Liczba zużytych kartek A4 w 2021 r.

Bank podjął działania mające na celu między innymi ograniczenie zużycia papieru poprzez wdrożenie cyfrowego obiegu dokumentów w procesach, np. zbierania wniosków od klientów i w procesie zakupowym. W BGK realizujemy także inicjatywę „Bank ekologiczny”, w ramach której wprowadzono możliwość składania wniosków elektronicznych w konkursie dla MŚP „kredyt na innowacje technologiczne”, co przełożyło się na oszczędność min. 70 tys. kartek rocznie.

Wprowadzono elektronizację dokumentów w obsłudze Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – oświadczenia, wnioski i wszelkie dokumenty składane zazwyczaj papierowo zastąpiliśmy dokumentami wypełnianymi elektronicznie. W czerwcu 2021 roku zakończyliśmy proces elektronizacji wniosków składanych przez pracowników o korzystanie z opieki medycznej i kart MultiSport. Wdrożyliśmy również nową obsługę Pracowniczego Programu Emerytalnego – wszystkie dokumenty składane dotychczas papierowo zastąpiliśmy obsługą elektroniczną. Działania te powodują znaczną oszczędność zużycia papieru.

Remont siedziby BGK

W 2020 r. rozpoczął się remont siedziby BGK, w ramach którego zostaną wprowadzone zarówno rozwiązania proekologiczne (np. produkcja zielonej energii), jak i rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną budynku, a także poprawiające bezpieczeństwo czy podnoszące standard pracy. Będą to m.in.:

ochrona środowiska:

 • oszczędny system automatycznego podlewania zieleni – instalacja kroplująca zamiast zraszaczy,
 • szara woda – uzdatnianie wody niewymagające zastosowania środków chemicznych;

zarządzanie energią:

 • integracja instalacji elektrycznej, grzewczej i klimatyzacji,
 • sterowanie ogrzewaniem, chłodzeniem i regulacja parametrów klimatu,
 • sterowanie roletami i napędami bramowymi,
 • sterowanie oświetleniem,
 • integracja z platformą zarządzania BMS,
 • produkcja własnej energii ze źródła odnawialnego,
 • efektywniejsze gospodarowanie mediami (ocena obecnego zużycia energii w stosunku do oczekiwanego poziomu);

zielona energia – energia pozyskiwana z paneli fotowoltaicznych:

 • pozyskana ze słońca energia – około 38,41 MWh w ciągu roku

zmniejszenie emisji:

 • uruchomione zostaną stacje elektrycznego ładowania hulajnóg i rowerów elektrycznych;

zużycie energii na potrzeby chłodzenia:

 • nowoczesny, ekologiczny, zintegrowany system wentylacji i klimatyzacji dla całego budynku,
 • urządzenia służące zarówno do ogrzewania jak i do chłodzenia,
 • wysoki komfort cieplny zimą,
 • naturalny przepływ powietrza w trybie chłodzenia,
 • równomierny rozkład temperatury;

izolacyjność przegród:

 • izolacyjność okien, ścian i dachu,
 • izolacyjność świetlików,
 • system zintegrowanych żaluzji międzyszybowych (kontrola światła i nasłonecznienia – regulacja intensywności);

hybrydowe chłodzenie (hybrydowe chłodnie adiabatyczne):

 • niskie zużycie energii,
 • wysoka wydajność,
 • redukcja poziomu hałasu;

rekuperacja:

 • większa wydajność energetyczna budynku poprzez odzysk ciepła;

windy energooszczędne:

 • obniżenie zużycia energii w stanie gotowości,
 • wyłączanie silnika drzwi podczas postoju dźwigu,
 • inteligentne systemy regulacji i sterowania,
 • wyłączanie oświetlenia kabiny i zastosowanie oświetlenia LED;

Na czas remontu siedziba banku została przeniesiona do Varso 2 – nowoczesnego budynku biurowo-usługowego, który posiada certyfikaty BREEAM oraz WELL poświadczające zastosowanie nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych. Rozwiązania wprowadzone w Varso 2: 100% oświetlenia w technologii LED, energia chłodnicza produkowane przez zamknięte wieże chłodnicze z możliwością zraszania, promowane są alternatywne rozwiązania komunikacyjne, takie jak rozbudowana infrastruktura rowerowa czy stacja ładowania hulajnóg elektrycznych.

Ponadto energia elektryczna kupowana do zasilania stacji ładowania hulajnóg elektrycznych ma zielony certyfikat pochodzenia. W kwestii oszczędności wody, w budynku zastosowana została wysokociśnieniowa instalacji mgły wodnej, zieleń na tarasach podlewana jest szarą wodą (deszczową), a w toaletach zainstalowane zostały perlatory we wszystkich bateriach.

GRI:[
 • 307-1
]

W 2021 r. na BGK nie zostały nałożone kary i sankcje pozafinansowe za nieprzestrzeganie prawa oraz/lub regulacji dotyczących ochrony środowiska.