BGK polskim bankiem rozwoju z misją

Bank Gospodarstwa Krajowego jest polskim bankiem rozwoju, którego misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. BGK i podmioty wchodzące w skład grupy BGK są inicjatorami i uczestnikami współpracy między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi.

GRI:[
 • 102-1
 • 102-2
 • 102-4
 • 102-5
 • 102-6
]

Bank Gospodarstwa Krajowego koncentruje swoje działania w kilku głównych obszarach:

 • Realizacja działań na rzecz rozwoju gospodarczego Polski poprzez finansowanie projektów infrastrukturalnych, samorządowych oraz poprzez współfinansowanie ekspansji zagranicznej polskich firm i projektów eksportowych. BGK oferuje systemy poręczeń i gwarancji w celu pobudzania przedsiębiorczości i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Bank i podmioty grupy obsługują również programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym.
 • Mobilizowanie kapitału dla gospodarki poprzez uczestnictwo w konsorcjach oraz strukturyzowanie transakcji na rynku krajowym i zagranicznym. Bank finansuje potrzeby kapitałowe, współpracując z instytucjami rozwoju oraz mobilizując kapitał prywatny poprzez rozwój programów gwarancyjno‐poręczeniowych.
 • Uzupełnianie systemu bankowego poprzez wypełnianie luki rynkowej w kluczowych obszarach gospodarki za sprawą programów aktywizujących sektory objęte stagnacją poprzez działania antycykliczne. Bank finansuje projekty o istotnym znaczeniu dla gospodarki rynkowej i wysokim poziomie ryzyka oraz wspiera jej rozwój w obszarach, w których rynek nie działa efektywnie. Bank współpracuje z innymi instytucjami finansowymi na partnerskich zasadach, uzupełniając ich ofertę.
 • Konsolidacja finansów publicznych oraz zarządzanie programami europejskimi i dystrybucją środków unijnych w skali regionalnej i krajowej.
 • Intensyfikacja wsparcia finansowania inwestycji w gospodarkę niskoemisyjną, w tym transport i alternatywne źródła energii.

Kierunki działania określa Strategia Banku na lata 2021–2025. Nowa strategia BGK, ogłoszona w 2021 r., mocno podkreśla znaczenie zrównoważonego rozwoju i odnosi się do niego w nowej misji oraz wizji. Zrównoważony rozwój jest też jednym z pięciu filarów nowej strategii.

Dowiedz się więcej o Strategii BGK na lata 2021–2025.

GRI:[
 • 102-7
]

Bank Gospodarstwa Krajowego w 2021 r.:

 • wygenerował 122 mld PLN wsparcia dla gospodarki w postaci kredytów oraz gwarancji;
 • zaangażowanie kredytowe brutto w polską gospodarkę wyniosło 45,8;
 • osiągnął 695,6 mln PLN zysku netto;
 • udzielił ponad 100 tys. gwarancji i poręczeń o wartości niemal 37,0 mld PLN;
 • otrzymał rekordową liczbę wniosków na budowę prawie 5 tysięcy mieszkań społecznych i spółdzielczych;
 • był obecny ze swoimi klientami na 76 rynkach zagranicznych na 6 kontynentach;
 • udzielił finansowania dla eksportu i ekspansji zagranicznej w wysokości 3,6 mld PLN
 • uzyskał akredytację Komisji Europejskiej (tzw. pillar assessment), co daje możliwość zarządzania instrumentami KE w roli partnera wdrażającego w nowej perspektywie finansowej 2021–2027.

Jak tworzymy wartość

BGK dąży w perspektywie najbliższego roku do raportowania w formule zintegrowanej. Oznacza to prezentowanie w jednym dokumencie istotnych informacji dotyczących strategii organizacji, podejścia do zarządzania, osiągniętych wyników i perspektyw na przyszłość. Chcemy w ten sposób jeszcze lepiej przedstawiać kontekst finansowy, społeczny oraz środowiskowy działalności banku. Raportowanie zintegrowane przedstawia podejście do tworzenia wartości w czasie przy użyciu dostępnych kapitałów. Kapitał to pewien zasób, do którego organizacja ma dostęp i z którego może korzystać w celu tworzenia wartości.

Wyróżniamy 6 rodzajów kapitału:

 • kapitał finansowy – pula środków, którymi dysponuje organizacja, uzyskanych z finansowania zewnętrznego, kapitału własnego, dotacji lub wygenerowanych w wyniku inwestycji.
 • kapitał intelektualny – własność intelektualna, taka jak patenty, prawa autorskie, oprogramowanie, prawa i licencje oraz „kapitał organizacyjny”, taki jak wiedza ukryta, systemy, procedury i protokoły.
 • kapitał ludzki – kompetencje, możliwości i doświadczenie pracowników oraz ich motywacje do innowacji, w tym: podejście do zarządzania organizacją i ryzykiem, wartości etyczne, lojalność i motywacje do ulepszania procesów, towarów i usług.
 • kapitał infrastrukturalny – fizyczne obiekty wykorzystywane przez organizację przy wytwarzaniu produktów lub dostarczaniu usług (oddziały, placówki).
 • kapitał naturalny – wszystkie odnawialne i nieodnawialne zasoby i procesy środowiskowe, które wspierają przeszły, obecny lub przyszły dobrobyt organizacji (powietrze, woda, ziemia, minerały i lasy, bioróżnorodność i zdrowie ekosystemów).
 • kapitał społeczny i relacyjny – wspólne normy, wartości i zachowania; kluczowe relacje z interesariuszami oraz zaufanie i chęć zaangażowania, które organizacja rozwinęła i stara się budować oraz chronić z zewnętrznymi interesariuszami; wartości niematerialne związane z marką i reputacją wypracowaną przez organizację.
bgk_Model