Strategia BGK na lata 2021–2025 – wstęp

GRI:[ ]

Strategia BGK na lata 2021–2025 stanowi ramy biznesowego funkcjonowania banku w najbliższych latach. Oprócz czynników społeczno-gospodarczych przy opracowywaniu strategii zwrócono szczególną uwagę na aspekty przeciwdziałania kryzysowi dzięki roli jedynego publicznego banku rozwoju w Polsce.

GRI:[
 • 102-15
]

Najistotniejsze czynniki makroekonomiczne, na które odpowiada nowa strategia BGK:

 • trwały rozwój gospodarczy – antycykliczna rola BGK
 • niskoemisyjna gospodarka
 • spójność terytorialna
 • wykorzystanie środków unijnych

Misja, wizja i wartości

W ramach prac nad nową strategią poddaliśmy analizie i zmodyfikowaliśmy brzmienie naszej misji i wizji, uwzględniając aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem.

Misja BGK
Wspieramy zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski
Wizja BGK
Lider programów na rzecz zrównoważonego rozwoju

Chcemy być liderem – to znaczy, że chcemy inicjować, inspirować, pokazywać innym drogę, tworzyć rozwiązania, nie czekać, co się wydarzy, lecz podejmować inicjatywę, przewidywać.

Chcemy być liderem programów – w modelu biznesowym mamy programy, które odpowiadają na potrzeby i wyzwania gospodarcze, rynkowe. Naszą rolą jest właściwie przewidywać te wyzwania i na nie odpowiadać, być na nie przygotowanymi.

Chcemy być liderem programów na rzecz zrównoważonego rozwoju – działamy z myślą o przyszłych pokoleniach, o budowaniu kapitału społecznego, o rozwoju przedsiębiorczości, o polskim kapitale, o odpowiedzialnym finansowaniu.

Realizacja wizji opiera się na wartościach, które są podstawą kultury organizacyjnej BGK.

Otwartość to szczera, pełna szacunku komunikacja, gotowość na zmiany oraz odwaga, by poszukiwać nowych rozwiązań.

Zespołowość to nastawienie na osiągnięcie wspólnego celu dzięki współdziałaniu osób o różnorodnych kompetencjach.

Odpowiedzialność to działanie z pełną świadomością konsekwencji swoich decyzji i ich wpływu na organizację oraz zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju.

info-bgk-2020_Wspieramy-rozwoj

Filary strategiczne

Strategia BGK oparta jest na pięciu filarach strategicznych (trzech biznesowych i dwóch wewnętrznych):

Zrównoważony rozwój: Chcemy wspierać rozwój społeczno-gospodarczy kraju w taki sposób, abyśmy tworzyli lepsze warunki do życia dla następnych pokoleń.

Najważniejsze cele:

 • budowa świadomości zrównoważonego rozwoju wśród pracowników oraz interesariuszy,
 • wprowadzenie rekomendacji regulatora,
 • uwzględnienie ESG (environmental, social, governance – aspekty środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego) w wewnętrznych politykach banku,
 • uzyskanie oczekiwanego ratingu ESG przez bank,
 • wypracowanie raportowania zintegrowanego,
 • wdrożenie taksonomii,
 • wdrożenie elementów ESG w modelu biznesowym.

Zaangażowanie społeczne: Chcemy budować nowoczesną polską państwowość poprzez rozwój kapitału społecznego w edukacji, kulturze, sporcie i ekologii.

Najważniejsze cele:

 • budowa i pobudzenie kapitału społecznego dzięki aktywizacji różnych grup społecznych,
 • BGK jako animator działań lokalnych społeczności – poprzez sieć regionów BGK,
 • dzielenie się wypracowanymi zyskami ze społeczeństwem i stymulacja aktywności społecznej.

Współpraca i biznes międzynarodowy: Chcemy zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki – podniesiemy poziom umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw i będziemy budować atrakcyjność Polski wśród inwestorów zagranicznych jako kraju o wysokim kapitale intelektualnym.

Najważniejsze cele:

 • zwiększenie eksportu wyrobów wysokiej techniki dzięki stworzeniu kompleksowego wsparcia ekspansji polskich przedsiębiorstw,
 • wzmacnianie świadomości wysokiej atrakcyjności Polski wśród inwestorów zagranicznych,
 • wzmacnianie pozycji BGK jako silnego partnera współtworzącego rozwiązania i rekomendującego modele i działania.

Transformacja cyfrowa i procesowa: Chcemy – poprzez doskonałość procesową i cyfryzację – stworzyć optymalne warunki dla dynamicznego rozwoju wyznaczonego przez strategię.

Najważniejsze cele:

 • osiągnięcie zdolności szybkiej adaptacji do nowych potrzeb rynkowych i gospodarczych,
 • zapewnienie nowoczesnych narzędzi pracy pracownikom banku,
 • wdrożenie nowoczesnych i niezawodnych systemów integrujących i realizujących kluczowe procesy i funkcje biznesowe,
 • automatyzacja i robotyzacja.

Efektywny model zarządzania: Chcemy zwiększyć skalę zadań realizowanych w celu zaspokajania coraz bardziej złożonych potrzeb rosnącej liczby interesariuszy poprzez sumę kompetencji.

Najważniejsze cele:

 • rozwój kultury organizacyjnej w kierunku docelowego modelu dojrzałości organizacyjnej,
 • doskonalenie kompetencji menedżerskich w zarządzaniu macierzowym,
 • praca w modelu macierzowym z wykorzystaniem narzędzi pracy zespołowej,
 • organizacja działająca efektywnie zgodnie z zasadami kultury organizacyjnej i opierająca się na wartościach.

W 2021 roku realizowaliśmy strategię m.in. poprzez następujące działania:

Transformacja cyfrowa i procesowa: Rozpoczęliśmy pracę nad projektem M365, który zapewni nam dostęp do nowoczesnych narzędzi, takich jak Teams, Forms, One Note czy Planner. Dzięki nim nasza praca i współpraca między zespołami będzie łatwiejsza i wydajniejsza. Optymalizowaliśmy procesy w całym banku. W 2021 osiągnęliśmy uzyski na poziomie 89 tys. godzin.

W Efektywnym modelu zarządzania obniżyliśmy poziom decyzyjny w wielu procesach. Dzięki temu sprawniej podejmujemy decyzje, co skróciło czas realizacji zadań. Sukcesywnie wdrażamy nowe wartości zgodne ze strategią banku na lata 2021–2025, a także opracowaliśmy nowy model kompetencji przywódczych wspierających efektywny model zarządzania. Uruchomiliśmy program rozwojowy dla kadry menedżerskiej i rozpoczęliśmy pierwszą edycję programu staży eksperckich zgodnie z nowym modelem przywództwa. Opracowaliśmy również standardy pracy hybrydowej i interdyscyplinarnej oraz rozpoczęliśmy wdrażanie narzędzi IT, które je usprawnią.

Zaangażowanie społeczne to między innymi nasze projekty wolontariackie. W 2021 roku zrealizowaliśmy aż 54 projekty, w które zaangażowało się ponad 500 pracowników. Przyjęliśmy politykę budowania kapitału społecznego. We współpracy ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu uruchomiliśmy kampanię informacyjną na temat transplantologii dziecięcej.

W ramach filaru Współpraca i biznes międzynarodowy utworzyliśmy fundusz dla Trójmorza (TSIIF) i program Rozwój bez Granic. Wprowadziliśmy również nowe crossorganizacyjne procesy – wsparcie dla inwestorów zagranicznych oraz dla eksporterów. Pracujemy w nowym modelu wsparcia ekspansji polskiego biznesu poprzez konsolidację kompetencji w organizacji. Ponadto przygotowaliśmy mapę współpracy międzynarodowej w banku oraz w relacjach z partnerami zagranicznymi.

W filarze Zrównoważony rozwój opracowaliśmy pierwszy formularz oceny ESG w zakresie wymaganym przez taksonomię, a poziom świadomości zrównoważonego rozwoju wśród pracowników banku wzrósł do 87,2%. Rozpoczęliśmy współpracę z firmą doradczą z grantu przyznanego przez Komisję Europejską, aby przygotować się na Zielone Finanse.

Programy modelu biznesowego

Centralnym punktem Strategii BGK na lata 2021–2025 jest osiem programów, poprzez które BGK odpowiada na najważniejsze potrzeby społeczno-gospodarcze Polski.

Rozwój przemysłu: Wzrost konkurencyjności polskiego przemysłu (produktywność, wykwalifikowana kadra, Przemysł 4.0, zrównoważony rozwój)

Infrastruktura, transport i logistyka: Rozwój zintegrowanego i zrównoważonego systemu transportowego w Polsce

Rozwój przedsiębiorczości: Zapewnienie kompleksowej oferty finansującej potrzeby rozwojowe i płynnościowe przedsiębiorstw

Bezpieczeństwo strategiczne: Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski m.in. poprzez transformację wspierającą zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski; zwiększenie bezpieczeństwa obronnego Polski; zapewnienie cyberbezpieczeństwa kluczowych gałęzi polskiej gospodarki

Ochrona zdrowia: Podniesienie jakości i dostępności opieki zdrowotnej

Finanse publiczne: Zrównoważone finansowanie państwa, jakość i efektywność obsługi

Spójność społeczna i terytorialna: Wyrównywanie szans grup i obszarów defaworyzowanych oraz wsparcie realizacji zadań własnych JST

Mieszkalnictwo: Zwiększenie dostępności mieszkań dla osób o niskich i umiarkowanych dochodach oraz poprawa stanu technicznego zasobów mieszkaniowych, w tym wzrost efektywności energetycznej budynków

Każdym z programów zarządza dedykowany dyrektor, który odpowiada za realizację celów programu.