Zasady odpowiedzialnego zarządzania

Wartości

GRI:[
 • 102-16
]

W BGK obowiązują trzy podstawowe wartości, którymi kierują się wszyscy pracownicy. Są to:

 • otwartość, czyli szczera, pełna szacunku komunikacja, gotowość na zmiany oraz odwaga, by poszukiwać nowych rozwiązań;
 • zespołowość, czyli nastawienie na osiągnięcie wspólnego celu dzięki współdziałaniu osób o różnorodnych kompetencjach;
 • odpowiedzialność, czyli działanie z pełną świadomością konsekwencji swoich decyzji i ich wpływu na organizację oraz zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju.

Etyka

GRI:[
 • 102-17
 • 206-1
]

Bank prowadzi wszystkie swoje działania w sposób etyczny, kierując się w szczególności obowiązującym prawem, społeczną odpowiedzialnością biznesu i transparentnością.

Do 2020 r. obowiązywał Kodeks Etyki BGK, który obejmował przede wszystkim: politykę prezentową, politykę zarządzania konfliktami interesów, zgłaszanie naruszeń, przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom, marketing partnerski. W 2021 r. przyjęliśmy w banku nowy Kodeks Etyki BGK, który w dalszym ciągu odwołuje się do zagadnień dotyczących polityki prezentowej, polityki zarządzania konfliktami interesów, zgłaszania naruszeń, przeciwdziałania korupcji i nadużyciom, marketingu partnerskiego. Dodatkowo kwestie związane z przyjmowaniem i wręczaniem prezentów oraz zarządzaniem konfliktem interesów zostały szczegółowo uregulowane w odpowiednich Politykach. Kodeks oraz Politykę zarządzania konfliktem interesów opublikowano na stronie internetowej banku.

Kodeks Etyki obejmuje wszystkich pracowników banku, bez względu na zajmowane stanowisko. Dodatkowo w banku obowiązują wewnętrzne akty normatywne szczegółowo regulujące system zgłaszania naruszeń.

Wszyscy pracownicy BGK objęci są corocznymi, obowiązkowymi szkoleniami z zakresu etyki, zakończonymi testem wiedzy. Podejmowanie są działania budujące kulturę etyczną w organizacji, np. wśród pracowników przeprowadzana jest ankieta badająca poziom świadomości etycznej oraz szereg działań promujących te zagadnienia (np. teksty eksperckie). Etyka ujęta jest również w procesie szkoleń adaptacyjnych nowych pracowników.

W Banku przeprowadzono również ocenę przestrzegania zasad etyki w 2021 r., w której uwzględniono m.in. zagadnienia z obszaru polityki prezentowej, konfliktu interesów, polityki różnorodności, kultury pracy, zgłaszania naruszeń, odpowiedzialności społecznej. W ramach przeprowadzonej weryfikacji bank otrzymał dobrą ocenę przestrzegania zasad etyki.

Dodatkowo wśród przedstawicieli wybranych komórek w banku przeprowadzono ankietę dotyczącą znajomości przepisów wewnętrznych regulujących kwestie etyczne. W ramach samooceny ankietowani wskazywali na bardzo dobrą lub dobrą znajomość tych regulacji wśród pracowników danej komórki.

W 2021 r. nie zostały podjęte wobec BGK kroki prawne dotyczące przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji lub praktyk monopolistycznych.

Zapobieganie konfliktom interesów

Zgodnie z obowiązującą od 2021 r. Polityką zarządzania konfliktem interesów konflikt interesów jest definiowany jako sytuacja, w której pracownik lub członek organu banku podejmuje decyzje lub świadome działania w imieniu banku w sposób przynoszący lub mogący przynieść korzyść (majątkową lub osobistą) jemu – pracownikowi – lub osobom z nim powiązanym, a także w sytuacji, w której interesy pracownika lub członka organu banku wpływają lub mogą negatywnie wpłynąć na ocenę sytuacji, podejmowane decyzje lub wykonywanie powierzonych zadań.

W przypadku zidentyfikowania konfliktu interesów bank zobligowany jest do zarządzania tym konfliktem, aby zapewnić uczciwe i profesjonalne dbanie o interes banku.

W BGK funkcjonuje również Polityka prezentowa, która określa standardy postępowania wspomagające minimalizację ryzyka konfliktu interesów związanego z przyjmowaniem i wręczaniem prezentów.

Dla nowych pracowników bank organizuje szkolenia z rozpoznawania zdarzeń mogących stanowić konflikt interesów oraz sposobu postępowania w takich sytuacjach.

Zgłaszanie naruszeń

GRI:[
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 406-1
]

W BGK naruszeniem jest zidentyfikowane przez osobę zgłaszającą działanie niezgodne z przepisami obowiązującego prawa, przepisami regulacji wewnętrznych, przyjętymi zasadami lub standardami etycznymi obowiązującymi w banku.

Zgłaszanie potencjalnych i rzeczywistych naruszeń odbywa się:

Anonimowo
za pośrednictwem anonimowego kanału
Telefonicznie
poprzez zgłoszenie do Menedżera ds. Relacji Pracowniczych (telefon zaufania)
Osobiście
Na piśmie
w wersji papierowej lub elektronicznej

Po otrzymaniu zgłoszenia wszczynane jest postępowanie wyjaśniające. Wyznaczony członek Zarządu lub Rady Nadzorczej wskazuje jednostkę odpowiedzialną za przeprowadzenie tego postępowania. Może to być:

 • Departament Zgodności – w przypadku, gdy naruszenie dotyczy nieprzestrzegania przepisów prawa i standardów etycznych (incydent braku zgodności),
 • Departament Bezpieczeństwa – w przypadku, gdy naruszenie ma charakter nadużycia wewnętrznego lub dotyczy rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • Menedżer ds. Relacji Pracowniczych – w przypadku wpłynięcia zgłoszenia wskazującego na możliwość wystąpienia mobbingu lub dyskryminacji (menedżer ds. relacji rozpoczyna działania również w sytuacji, kiedy sprawa trafia bezpośrednio do niego).

Przeprowadzający postępowanie jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy bankowej, tajemnicy zawodowej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa, zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych osób zgłaszających naruszenie lub podejrzenie zaistnienia naruszenia.

W 2021 roku zarejestrowano trzy zgłoszenia dotyczące mobbingu lub dyskryminacji – w wyniku przeprowadzonych postępowań wyjaśniających wszystkie uznano za nieuzasadnione.

Polityka antykorupcyjna

GRI:[
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 205-3
]

BGK dąży do prowadzenia uczciwej i etycznej działalności biznesowej i nie toleruje korupcji ani pokrewnych nadużyć w jakiejkolwiek formie. W szczególności nieakceptowane są działania naruszające bezstronność i transparentność, związane z zadaniami przypisanymi poszczególnym pracownikom.

Niedozwolone są wszelkie formy zachowań korupcyjnych oraz nadużyć, przede wszystkim oszustwa, malwersacje, fałszowanie dokumentów, transakcji, sprawozdań, raportów, księgowań i innych informacji oraz składanie nieprawdziwych oświadczeń i wykorzystywanie do celów osobistych aktywów banku, w tym również informacji.

W zakresie przeciwdziałania korupcji istotne znaczenie mają zasady sformułowane w Kodeksie Etyki, zwłaszcza Polityka zarządzania konfliktami interesów oraz Polityka wręczania i przyjmowania prezentów. Jest tam także mowa o mechanizmach kontrolnych: odpowiednim podziale obowiązków (funkcjonalnie i technicznie – w systemach IT wdrożono model RBAC), szkoleniach, barierach informacyjnych (ograniczeniach) i okresowym testowaniu (kontrolach).

W banku wdrożono także proces zgłaszania naruszeń, w którym równolegle funkcjonują różne kanały zgłaszania, w tym jeden zapewniający całkowitą anonimowość zgłaszającemu.

Współpracą z organami ścigania i służbami bezpieczeństwa państwa zajmuje się Departament Bezpieczeństwa. W 2021 r. nie stwierdzono przypadków korupcji. Dodatkowo w 2021 r. Departament Bezpieczeństwa nie odnotował zgłoszeń w tym zakresie.

Organizacja procesu zarządzania ryzykiem

GRI:[
 • 102-11
]

W BGK funkcjonuje system zarządzania ryzykiem, który jest zorganizowany na trzech niezależnych poziomach. Na pierwszy poziom (pierwszą linię obrony) składa się zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej BGK. Drugi poziom (drugą linię obrony) to zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powoływanych do tego stanowiskach lub w komórkach organizacyjnych (niezależnie od zarządzania ryzykiem na pierwszym poziomie) oraz działalność komórki do spraw zgodności. Trzeci poziom (trzecią linię obrony) stanowi działalność Departamentu Audytu Wewnętrznego.

Wewnętrznym celem zarządzania ryzykiem w BGK jest zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa działania, utrzymywanie wysokiej jakości aktywów oraz osiągnięcie planowanego wyniku finansowego w zakresie akceptowalnego poziomu ryzyka.

Zarządzanie ryzykiem realizowane jest na podstawie:

 • strategii zarządzania ryzykiem w BGK zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą banku;
 • polityk, zasad i procedur zarządzania ryzykiem dotyczących identyfikacji, pomiaru lub szacowania, monitorowania ryzyka, kontroli oraz raportowania o ryzyku, opracowanych w formie pisemnej i zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd banku;
 • polityki zarządzania kapitałowego i szacowania kapitału wewnętrznego w BGK zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą banku;
 • zasad etycznych, zasad wyboru, wynagradzania i monitorowania pracowników sprawujących funkcje istotne dla banku oraz polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą banku lub Zarząd banku.

Na system zarządzania ryzykiem w banku składają się następujące zadania:

 • identyfikacja ryzyka, która obejmuje określenie: rodzajów ryzyka, źródeł powstawania (czynniki ryzyka), istotności oraz wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi rodzajami ryzyka;
 • pomiar lub szacowanie ryzyka, które obejmują ustalanie i stosowanie metod kwantyfikacji ryzyka oraz przeprowadzanie testów warunków skrajnych;
 • monitorowanie ryzyka, które obejmuje nadzór nad poziomem podejmowanego ryzyka, kontrolę aktualności i dokładności stosowanych metod oceny ryzyka oraz ocenę efektywności stosowanych narzędzi;
 • kontrola ryzyka, w tym ograniczanie ryzyka, która obejmuje ustalenie i stosowanie mechanizmów kontroli ryzyka (m.in. system limitów, zapewnienie niezależności zarządzania ryzykiem na pierwszym poziomie od zarządzania ryzykiem na drugim poziomie, ubezpieczenia, transfer ryzyka, plany finansowania);
 • raportowanie o ryzyku, które obejmuje informację o profilu ryzyka, identyfikację potencjalnych zagrożeń oraz informację o podjętych działaniach.

Struktura systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej

bgk_struktura bgk_struktura blind (1)

grafika

Skład, zakres działania i kompetencje organów Banku oraz przedmiot działalności Banku określają: ustawa o BGK, statut Banku i regulaminy tych organów.

Zgodnie ze Strategią zarządzania ryzykiem w BGK zidentyfikowane w działalności banku ryzyka podlegają zarządzaniu. W Strategii określono także ogólny akceptowalny poziom ryzyka. Szczegółowe poziomy ryzyka, w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ryzyk istotnych, są określone w politykach zarządzania tymi ryzykami. Co więcej, w celu łatwiejszego i bardziej efektywnego zarządzania ryzykiem każda komórka organizacyjna banku jest zobligowana do zamieszczenia w swoim regulaminie organizacyjnym informacji o rodzajach ryzyk, które występują w jej działalności.

Od 12 stycznia 2022 r. zostały wprowadzone zmiany w strukturze organizacyjnej w obszarze zarządzania ryzykiem. Powołano Pion ryzyka branżowego i ESG, który będzie zarządzał jednym ze strategicznych obszarów rozwoju banku – ryzykiem ESG. W skład Pionu ryzyka branżowego i ESG wchodzi m.in. Biuro Ryzyka ESG, które będzie tworzyło wytyczne, metodyki i proces oceny ESG oraz Biuro Wycen i Modelowania Finansowego, które będzie weryfikowało i sporządzało wyceny instrumentów finansowych na potrzeby sprawozdawczości finansowej banku i potwierdzenia wartości zabezpieczeń.

Dotychczasowe Biuro Ryzyka Operacyjnego zostało przekształcone w Departament Ryzyka Operacyjnego a zakres jego działania został poszerzony m.in. o tworzenie i rozwijanie systemu ujawnień ryzyka ESG oraz dostosowywania pracy banku do regulacji z tym związanych.

Zarząd banku regularnie monitoruje, czy system zarządzania ryzykiem jest dostosowany do wielkości i profilu ryzyka oraz do otoczenia prawnego.

Zarząd banku swoimi działaniami i postępowaniem promuje wśród pracowników BGK świadomość znaczenia ryzyka w działalności BGK, zasad jego podejmowania i zarządzania – to znaczy kulturę ryzyka. Do regularnych inicjatyw służących budowaniu kultury ryzyka w BGK należą Tydzień Kultury Ryzyka oraz Akademia Koordynatorów Ryzyka.

Od 2020 r. w banku trwało wdrażanie przepisów CRDV/CRRII (Dyrektywy oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczących zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych). W tym celu powołano oddzielny projekt. Prace wdrożeniowe zakończono w czwartym kwartale 2021 r.

Działania w obszarze ryzyka dotyczące ryzyk ESG

 • W zakresie prac dostosowawczych, wdrożeniowych w obszarze zarządzania ryzykiem ESG została wypracowana wstępna definicja ryzyka ESG na potrzeby ICAAP (procesu wewnętrznej oceny adekwatności kapitałowej) i kompleksowych stress testów. Przyjęto podejście, w którym ryzyko ESG jest traktowane jako ryzyko wbudowane w inne ryzyka istotne w banku. W 2021 r. wprowadzono kryterium oceny istotności ryzyka związanego z ESG.
 • W Strategii BGK 2021–2025 wprowadzono filary Zrównoważony rozwój oraz Zaangażowanie społeczne, zawierające w swoich szczegółach zagadnienia ESG. Budowanie świadomości zrównoważonego rozwoju odbywa się poprzez prowadzony w banku projekt „Zrównoważony rozwój” oraz udział w realizacji Filaru Zrównoważony rozwój w Strategii BGK.
 • Przeprowadzone zostały kompleksowe testy warunków skrajnych z uwzględnieniem czynników ryzyka ESG. Scenariusze były zbudowane dla ryzyka środowiskowego i ujmowały zarówno czynniki ryzyka fizycznego, jak i czynnik ryzyka przejścia, a w roku 2021 podejście zostało rozbudowane o dodatkowe czynniki ryzyka społecznego i ładu zarządczego.
 • W 2022 r. planowane jest stworzenie metodyki identyfikacji ryzyka związanego z ESG.
 • W procesie zakupowym umieszczane jest Oświadczenie z zakresu społecznej odpowiedzialności CSR, za które firmy zgłaszające się do postępowania mogą otrzymać dodatkowe punkty.
 • Odbywa się stały monitoring wytycznych i regulacji w zakresie zrównoważonego rozwoju, wydawanych przez organy nadzoru i regulatorów.
 • Uwzględnia się kwestie związane z wybranymi czynnikami ESG w raportowaniu bieżącym banku. W 2020 r. publikowano raporty bieżące na temat wpływu pandemii COVID-19 na działalność i sytuację finansową banku.
 • W Kodeksie Etyki obowiązującym w BGK uwzględnione zostały czynniki dotyczące zrównoważonego rozwoju.
 • W 2021 r. opracowana została ankieta ESG, za pośrednictwem której kierujemy do klientów kredytowych pytania o aspekty środowiskowe, społeczne i zarządcze ich działalności.

W 2021 r. prowadzono prace analityczne, a w 2022 r. nastąpi wdrożenie operacyjne procesu zarządzania ryzykiem ESG w banku.

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych BGK

GRI:[
 • 102-9
 • 102-10
]

Chcemy współpracować z podmiotami, które rozumieją i podzielają nasze wartości. Kodeks postępowania zawiera wypracowane przez nas zasady, których respektowania oczekujemy od partnerów biznesowych, a także od kontrahentów i dostawców.

Dzięki takiemu podejściu do współpracy chcemy budować partnerskie relacje, pełne profesjonalizmu i szacunku, przynoszące korzyści wszystkim stronom. Podmioty stosujące wspomniane zasady będziemy postrzegać jako wiarygodnych i rzetelnych partnerów w biznesie. Odpowiedzialne i etyczne zakupy wspierają również rozwój przedsiębiorczości i przyczyniają się do ochrony środowiska. W ten sposób podnosimy jakość kupowanych produktów i usług.

Od uczestników postępowań zakupowych oczekujemy zapoznania się z Kodeksem i deklaracji dotyczącej stosowania jego zasad. Przystępując do postępowania wykonawcy zobowiązują się do przestrzegania i stosowania Kodeksu. Zastrzegamy też sobie możliwość sprawdzenia, w jaki sposób partnerzy przestrzegają zapisów Kodeksu. W przypadku naruszenia zawartych w nim zasad będziemy wymagać działań naprawczych. W przypadku rażących naruszeń możemy wstrzymać współpracę, a także rozwiązać ją na zasadach i w trybie określonym w umowie.

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych BGK zawiera zasady i oczekiwania z następujących obszarów:

 • prawa człowieka i standardy pracy, w tym: dbałość o bezpieczeństwo w miejscu pracy i zdrowie pracowników, prawa człowieka i prawo pracy, zakaz dyskryminacji;
 • ochrona środowiska naturalnego, w tym: ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, odpowiedzialna gospodarka odpadami, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, odpowiedzialne pozyskiwanie i wykorzystanie surowców;
 • etyka w biznesie, w tym: zero tolerancji dla nadużyć i korupcji, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ochrona informacji poufnych i tajemnicy bankowej, uczciwa konkurencja i prawo antymonopolowe, zapobieganie konfliktom interesów, terminowe regulowanie należności, upominki biznesowe, zgłaszanie nieprawidłowości i naruszeń.

Dokonując zakupu materiałów reklamowych, będziemy promować takie, które mają odpowiednie certyfikaty ekologiczne.

W 2022 r. planujemy wypracowanie wytycznych i koncepcji dla zrównoważonych zakupów i powiązania ich m.in. z certyfikatami ESG.