BGK państwowym bankiem rozwoju z misją

Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora publicznego w realizacji jego zadań.

Misja BGK i jej filary

info-bgk-04 (2) info-bgk-04 (2)

Strategia BGK na lata 2017–2020 wynika z wyzwań stojących przed polską gospodarką, zidentyfikowanych m.in. w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Definiując własną strategię, bank nakreślił plan działań w kluczowych obszarach SOR.

Zrzut ekranu 2019-09-4 o 09.29.26 Zrzut ekranu 2019-09-4 o 09.29.26

Działania BGK realizują priorytety określone w Strategii 2017–2020 bazującej na trzech głównych filarach. Są to:

 • wzrost gospodarczy oparty na wiedzy i doskonałości – BGK angażuje się w finansowanie reindustrializacji oraz inwestycji infrastrukturalnych, wspieranie ekspansji zagranicznej i eksportu polskich przedsiębiorstw, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz pomoc w rozwoju innowacyjności,
 • zrównoważony rozwój społeczno-terytorialny – oznacza wspieranie ekonomii społecznej, działania na rzecz wyrównywania szans oraz finansowanie projektów samorządowych na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionów,
 • skuteczne państwo – filar ten to dla nas zapewnienie sprawnej obsługi finansów publicznych oraz sprawne wykorzystanie środków i programów Unii Europejskiej.

Bank Gospodarstwa Krajowego w 2019 r.:

 • wygenerował 88,2 mld zł wsparcia dla gospodarki,
 • zwiększył zaangażowanie kredytowe brutto w polską gospodarkę o 5,6 mld zł (do 39,5 mld zł),
 • osiągnął 511,2 mln zł zysku netto,
 • przeprowadził 270 transakcji wspierających ekspansję zagraniczną polskich firm,
 • udzielił 51,3 tys. gwarancji i poręczeń na kwotę 13,9 mld zł,
 • założył Fundusz Trójmorza – fundusz inwestycyjny dla Europy Środkowo-Wschodniej,
 • rozpoczął realizację „Wspólnej inicjatywy na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego”,
 • otworzył przedstawicielstwa we Frankfurcie i w Londynie.

Działalność międzynarodowa BGK

W czerwcu 2019 r. został zarejestrowany Fundusz Trójmorza, który ma się przyczynić do wyrównywania różnic rozwojowych w UE. Głównym zadaniem funduszu jest finansowanie strategicznych projektów infrastrukturalnych w regionie Trójmorza (Europa Środkowo-Wschodnia pomiędzy Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem), dotyczących logistyki, energii oraz cyfryzacji. Fundusz będzie współfinansował wybrane projekty, co wpłynie na stymulację wzrostu gospodarczego i bezpieczeństwo całego regionu.

Również w 2019 r. BGK wspólnie z największymi krajowymi bankami rozwoju w UE (z Francji, Włoch, Hiszpanii i Niemiec) i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym uruchomił inicjatywę o wartości 10 mld euro, której celem jest przyspieszenie przejścia na zrównoważoną gospodarkę obiegu zamkniętego. Wspólna inicjatywa na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego (ang. Joint Initiative on Circular Economy) będzie wspierać opracowywanie i wdrażanie projektów i programów w UE. Umożliwi wspieranie projektów kredytami, inwestycjami kapitałowymi i gwarancjami, a także tworzenie nowych struktur finansowania na potrzeby infrastruktury publicznej i prywatnej, gmin miejskich, prywatnych przedsiębiorstw różnej wielkości oraz projektów badawczych. Program przewiduje uruchomienie w ciągu 5 lat (2019–2023) inwestycji o wartości co najmniej 10 mld euro. Podejmowane działania będą miały na celu eliminowanie odpadów i zapobieganie ich powstawaniu, zwiększanie efektywności gospodarowania zasobami oraz rozwijanie innowacyjności poprzez promowanie obiegu zamkniętego we wszystkich sektorach gospodarki.

W listopadzie 2019 r. Europejskie Stowarzyszenie Banków Publicznych (ang. European Association of Public Banks, EAPB), którego członkiem jest BGK, utworzyło grupę roboczą (ang. Sustainable Finance Working Group, SFWG), która zajmuje się szeroko pojętym tematem zrównoważonego finansowania, szczególnie pod kątem wpływu tego zagadnienia na działalność banków i instytucji rozwoju. SFWG stanowi platformę służącą wymianie wiedzy i najlepszych praktyk pomiędzy członkami EAPB. Ma również na celu promowanie pośród opinii publicznej osiągnięć oraz inicjatyw banków i instytucji rozwoju z zakresu zrównoważonego finansowania.

W celu zwiększenia wsparcia dla rodzimych przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej oraz zaangażowania w promocję polskiego rozwoju gospodarczego, BGK otworzył kolejne (pierwsze powstało w Brukseli) zagraniczne przedstawicielstwa – we Frankfurcie i w Londynie. Bank planuje otwarcie przedstawicielstw w kolejnych krajach europejskich, a także w Stanach Zjednoczonych i Azji, np. w Singapurze.