Podstawowe wyniki finansowe

Bank Gospodarstwa Krajowego w 2020 r. wygenerował w postaci kredytów oraz gwarancji 120 mld zł wsparcia finansowego dla gospodarki walczącej ze skutkami pandemii COVID-19. Dla porównania – to kwota bliska jednej czwartej budżetu Polski (po stronie wydatkowej) na 2021 r. Od początku pandemii polscy przedsiębiorcy skorzystali ze wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego 100 tys. razy.

Zaangażowanie kredytowe BGK w 2020 r. wyniosło 45,9 mld zł brutto i było o blisko 2 mld zł wyższe niż rok wcześniej.

Podstawowe parametry finansowe działalności BGK

2020 2019 2020/2019
Wynik netto (mln zł) 315,7 511,2 -38,2%
Kredyty, obligacje (komunalne i komercyjne) brutto (mln zł) 45 935 44 024 4,3%
Kapitał ogółem (mln zł) 23 874 18 675,2 27,8%
Suma bilansowa (mln zł) 160 301,2 100 604,2 59,3%
Wskaźnik C/I1 z działalności podstawowej 35,6% 34,1% 1,5 p.p.
ROE (wynik netto / śr. fundusze ogółem) 1,4% 2,7% -1,3 p.p.
Współczynnik wypłacalności2 33,1% 28,7% -4,4 p.p.

1 C/I = (koszty administracyjne) / (wynik odsetkowy, prowizyjny, na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat z rewaluacji oraz z inwestycyjnych aktywów finansowych)
2 Kalkulacja z wyłączeniem funduszy przepływowych

Pełne sprawozdanie finansowe jest dostępne na stronie https://www.bgk.pl/dla-klienta/relacje-inwestorskie/okresowe-raporty-finansowe/#c20174 .

Wsparcie polskiej gospodarki

45,9
mld
zaangażowanie kredytowe BGK w 2020 r.
>75
tys.
udzielonych gwarancji i poręczeń o wartości niemal 25,6 mld zł
65,5
tys.
przedsiębiorstw, które skorzystały z programu gwarancji de minimis
2559
mieszkań wybudowanych przez sektor społecznego budownictwa czynszowego dzięki kredytom BGK
92,8
mld
wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
17,8
mld
wydatków Krajowego Funduszu Drogowego na infrastrukturę drogową

Zarządzanie środkami UE

3,19
mld
kwota wsparcia udzielonego w 2020 r. przez pośredników finansowych, z którymi BGK zawarł umowy na dystrybucję środków
11,1
tys.
jednostkowych wsparć dla firm i osób zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą

Wsparcie polskiego eksportu i ekspansji zagranicznej

2,9
mld
łączna kwota finansowania dla eksportu i ekspansji zagranicznej udzielonego przez BGK w 2020 r.
191
zrealizowanych transakcji i projektów zagranicznych polskich przedsiębiorstw
72
liczba krajów, w których BGK wspierał polskich przedsiębiorców