Skład Zarządu banku*:

PAWEŁ NIERADA

Pierwszy Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za obszar rynków i finansów

WŁODZIMIERZ KOCON

Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za obszar sprzedaży i produktów

PRZEMYSŁAW CIESZYŃSKI

Członek Zarządu, odpowiedzialny za obszar IT, operacji i programów europejskich

RADOSŁAW KWIECIEŃ

Członek Zarządu, odpowiedzialny za obszar zarządzania ryzykiem

TOMASZ ROBACZYŃSKI

Członek Zarządu, odpowiedzialny za obszar działalności zleconej

W BGK funkcjonują następujące komitety zajmujące się określonymi dziedzinami działalności banku:

  • Komitet Finansowy Banku Gospodarstwa Krajowego;
  • Komitet Kredytowy Banku Gospodarstwa Krajowego;
  • Komitet Architektury Banku Gospodarstwa Krajowego;
  • Komitet Autoryzacji Wydatków Banku Gospodarstwa Krajowego;
  • Komitet Ryzyka Operacyjnego i Kontroli Wewnętrznej w Banku Gospodarstwa Krajowego;
  • Komitet Zarządzania Jakością Danych Banku Gospodarstwa Krajowego;
  • Komitet Zarządzania Modelami w Banku Gospodarstwa Krajowego;
  • Komitet Zmian Banku Gospodarstwa Krajowego.

Komitety są kolegialnymi ciałami opiniodawczymi i decyzyjnymi, których skład oraz zadania określa Zarząd w drodze uchwały. Komitety działają na podstawie regulaminów uchwalanych przez Zarząd.

Zarząd banku odpowiedzialny jest za wszystkie sprawy związane z kierowaniem bankiem, w szczególności za realizację misji BGK. Zarząd ustala strategie, cele, plany finansowe i operacyjne, w swych kompetencjach odpowiedzialny jest także za opracowywanie i zatwierdzanie polityk oraz celów związanych z wpływem na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo. Szczegółowe kompetencje i zadania Zarządu przedstawione są w Ustawie o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Statucie BGK, które zapewniają podział kompetencji pomiędzy Radą Nadzorczą (organem nadzorczym) a Zarządem (organem zarządzającym BGK).

Przewodniczący najwyższego organu zarządzającego (Prezes Zarządu banku) nie jest dyrektorem zarządzającym.

Skład Rady Nadzorczej banku*:

Paweł Borys

Przewodniczący Rady Nadzorczej BGK

Beata Gorajek

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej BGK

Marek Niedużak

Sekretarz

Grzegorz Dostatni

członek Rady

Jacek Hecht

członek Rady

Zbigniew Krysiak

członek Rady

Honorata Krysiewicz

członek Rady

Robert Nowicki

członek Rady

Adam Rudzewicz

członek Rady

Jerzy Szmit

członek Rady

Łukasz Śmigasiewicz

członek Rady

Magdalena Tarczewska-Szymańska

członek Rady

* Stan na dzień 31.12.2020 r.