Bezpieczeństwo Strategiczne

Potrzeby i wyzwania rynkowe:

 • transformacja w elektroenergetyce i ciepłownictwie, nowe moce oraz dostosowanie do standardów UE;
 • wzrost udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto;
 • niskoemisyjny sektor ciepłowniczy;
 • technologie magazynowania energii;
 • dywersyfikacja źródeł oraz kierunku dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej;
 • bezpieczeństwo produkcji energii, działania sieci przesyłowych, w tym Safe & Security;
 • modernizacja sektora obronnego oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa.

Cel programu (dla Polski):

 • wytwarzanie energii z wykorzystaniem źródeł zero- i niskoemisyjnych;
 • modernizacja oraz rozwój ciepłownictwa w obszarze dystrybucji
  i wytwarzania (ciepłownie i elektrociepłownie), w tym obejmujących zwiększenie wykorzystania OZE i odpadów;
 • zapewnienie stabilności funkcjonowania sektora w procesie jego transformacji, w tym bezpieczeństwa ciągłości produkcji i dostaw;
 • budowa i rozbudowa infrastruktury sieciowej, rozbudowa krajowej
  sieć przesyłowej, dystrybucyjnej oraz magazynowej, w tym bezpieczeństwo ich funkcjonowania;
 • rozwój wykorzystania niskoemisyjnych technologii wodorowych – dodawanie do sieci gazowej wodoru pochodzącego ze źródeł odnawialnych;
 • odtwarzanie, modernizacja oraz zwiększanie zdolności bojowej SZ RP, zapewnienie cyberbezpieczeństwa

Główna wartość dla gospodarki:

 • dokonanie transformacji energetycznej;
 • dokonanie modernizacji sektora obronnego;
 • zapewnienie cyberbezpieczeństwa.