Infrastruktura Transport i Logistyka

Potrzeby i wyzwania rynkowe

 • Konieczność  dalszej rozbudowy sieci dróg krajowych i samorządowych
 • Konieczność zwiększenia udziału transportu kolejowego (w tym intermodalnego) w przewozach towarowych oraz utrzymanie wzrostu liczby pasażerów korzystających z kolei
 • Poważne problemy transportowe i środowiskowe z uwagi na postępującą suburbanizację dużych ośrodków miejskich
 • Niezadowalający wolumen ładunków oraz potencjał przeładunkowy portów morskich, a także słabnąca pozycja rynkowa polskich morskich armatorów
 • Niewystarczająca przepustowość części z lotnisk regionalnych oraz konieczność utrzymania przez PGL znaczącej pozycji rynkowej  w Europie i na świecie
 • Duże wahania i wzrosty cen robót budowlanych w sektorze infrastruktury transportowej, prowadzące do poważnych problemów finansowych spółek budowlanych i słabej kondycji całej branży

Cel programu (dla Polski)

 • Wspieranie dalszej rozbudowy, modernizacji i utrzymania infrastruktury drogowej na poziomie krajowym i regionalnym
 • Wspieranie kolejowych inwestycji infrastrukturalnych i działań związanych z odnową taboru kolejowego oraz wspieranie rozwoju transportu intermodalnego
 • Wspieranie działań związanych z rozwojem transportu zbiorowego na poziomie regionalnym i międzyregionalnym
 • Wspieranie inwestycji związanych z poprawą konkurencyjności polskich portów morskich oraz działań związanych z umacnianiem pozycji polskich armatorów morskich
 • Wspieranie rozwoju polskiej branży lotniczej oraz infrastruktury lotniskowej i dostępowej do portów lotniczych w celu poprawy ich przepustowości oraz rentowności
 • Wspieranie rozwoju firm budowlanych i zwiększanie ich potencjału dla realizacji przyszłych inwestycji budowlanych w sektorze infrastruktury transportowej i logistyce

Cele rynkowe programu ITL zakładają wspieranie działań związanych między innymi z:

 • rozwojem transportu zbiorowego oraz kolejowego transportu towarowego w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z indywidualnego oraz towarowego transportu drogowego, które w ostatnich latach notowały bardzo dynamiczny wzrost;
 • zwiększeniem udziału nisko- i zeroemisyjnych środków transportu w transporcie zbiorowym i indywidualnym, w tym z dążeniem do zeroemisyjnej komunikacji publicznej w miastach powyżej 100 tys. do 2030 r.

Główna wartość dla gospodarki

 • Wsparcie rozwoju infrastruktury transportowej oraz usług transportowych i logistycznych pozwalające na dalszy wzrost konkurencyjności naszego kraju, co zapewni dynamiczny rozwój gospodarczy,  poprawi jakość życia obywateli i zwiększy dostępność rynków pracy.

Więcej o działaniach realizowanych w ramach programu Infrastruktura, transport i logistyka:

Rozwój infrastruktury transportowej

Finansowanie projektów PPP