Potrzeby i wyzwania rynkowe:

 • deficyt mieszkaniowy – w Polsce na 1000 osób przypada 380 mieszkań;
 • przeludnienie – 40% Polaków mieszka w warunkach przeludnienia;
 • 45% młodych Polaków (25–34 lata) mieszka z rodzicami;
 • 150 tys. rodzin czeka na mieszkanie komunalne;
 • mentalność Polaków – przywiązanie do własności – 83% mieszkań własnościowych;
 • deprywacja mieszkaniowa – 10% Polaków mieszka w warunkach o obniżonym standardzie;
 • 85% zasobu komunalnego wymaga remontu;
 • 4 tys. budynków z wielkiej płyty wymaga wzmocnienia;
 • ograniczone możliwości finansowe najemców – obciążenie wydatkami mieszkaniowymi.

Cele programu (dla Polski):

 • zwiększenie dostępu do mieszkań osobom o dochodach niepozwalających na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie;
 • zwiększenie możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niskie dochody lub szczególnie trudną sytuację życiową;
 • poprawa stanu technicznego zasobów mieszkaniowych, w tym zwiększenie efektywności energetycznej budynków;
 • zwiększenie udziału OZE w budownictwie wielorodzinnym, w tym ograniczenie emisji CO2 i zjawiska smogu.

Główna wartość dla gospodarki:

 • wartość społeczna, a także wzrost dochodu narodowego, w tym pozytywny wpływ na: rynek pracy, system fiskalny, podaż/popyt w wielu gałęziach gospodarki.

Więcej o działaniach realizowanych w ramach programu „Mieszkalnictwo”:

Rozwój mieszkalnictwa

Fundusz Termomodernizacji i Remontów