Rozwój Przedsiębiorczości

Potrzeby i wyzwania rynkowe:

  • niska zdolność MŚP do pozyskiwania finansowania zewnętrznego, na którą dodatkowy negatywny wpływ ma ograniczenie akcji kredytowej banków spowodowane pandemią COVID-19;
  • niski udział inwestycji prywatnych w PKB, niska skłonność firm do podejmowania inwestycji w związku z niepewnością co do perspektyw gospodarczych;
  • nierównomierny rozwój przedsiębiorczości w Polsce;
  • niedostateczna świadomość i wiedza społeczeństwa nt. możliwości wykorzystania finansowania zewnętrznego w tworzeniu, funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstw.

Cele programu:

  • zapewnienie jak największej liczbie MŚP, zwłaszcza w luce finansowej, dostępu do instrumentów finansowania płynnościowego i rozwojowego, dostosowanych do potrzeb firm;
  • pobudzanie inwestycji w sektorze przedsiębiorstw poprzez oferowanie instrumentów wsparcia ułatwiających lub zachęcających do podejmowania inwestycji;
  • zmniejszanie dysproporcji w rozwoju przedsiębiorczości poprzez zwiększenie szans MŚP
    z różnych branż i obszarów (w tym młodych firm) w dostępie do instrumentów finansowania płynnościowego i rozwojowego;
  • edukacja na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i zwiększania konkurencyjności MŚP oraz budowanie standardów współpracy z rynkiem z wykorzystaniem działalności informacyjnej, szkoleniowej, PR.