Spójność Społeczna i Terytorialna

Potrzeby i wyzwania rynkowe:

  • zmienność rynku finansowania samorządów, ograniczona liczba banków aktywnie działających na rynku, zróżnicowana sytuacja samorządów, konieczność stymulacji oferty i zapewnienia stabilizacji rynku;
  • ograniczona możliwość finansowania działań rozwojowych przez osoby i na rzecz osób w trudnej sytuacji oraz przez podmioty realizujących cele społeczne, niska ekonomizacja i trwałość tego typu działań;
  • duża kosztochłonność inwestycji realizowanych na obszarach defaworyzowanych, ograniczone zasoby publiczne, ograniczone zainteresowanie inwestorów prywatnych.

Cele programu (dla Polski):

Cel główny:

  • wyrównywanie szans grup i obszarów defaworyzowanych oraz wsparcie realizacji zadań własnych JST.

Cele szczegółowe:

  • zapewnienie możliwości realizacji zadań własnych przez samorządy w celu zapewnienia realizacji inwestycji podnoszących jakość życia mieszkańców;
  • wsparcie osób w trudnej sytuacji oraz podmiotów realizujących cele społeczne;
  • poprawa atrakcyjności obszarów defaworyzowanych.