Strategia BGK na lata 2021-2025 – wstęp

Strategia BGK na lata 2021–2025 stanowi ramy biznesowego funkcjonowania banku w najbliższych latach. Oprócz czynników społeczno-gospodarczych, przy opracowywaniu strategii zwrócono szczególną uwagę na aspekty przeciwdziałania kryzysowi, dzięki roli jedynego publicznego banku rozwoju w Polsce.

Najistotniejsze czynniki makroekonomiczne, na które odpowiada nowa strategia BGK:

 • Trwały rozwój gospodarczy – antycykliczna rola BGK
 • Niskoemisyjna gospodarka
 • Spójność terytorialna
 • Wykorzystanie środków unijnych

Misja, wizja i wartości

W ramach prac nad nową strategią poddaliśmy analizie i zmodyfikowaliśmy brzmienie naszej misji i wizji.

Misja BGK jest niezmienna od niemal 100 lat. W ramach prac nad nową strategią zaktualizowaliśmy jej brzmienie.

Misja BGK:
Wspieramy zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski
Wizja BGK:
Lider programów na rzecz zrównoważonego rozwoju

Chcemy być liderem – to znaczy, że chcemy inicjować, inspirować, pokazywać innym drogę, tworzyć rozwiązania, nie czekać, co się wydarzy, lecz podejmować inicjatywę, przewidywać.

Chcemy być liderem programów – w modelu biznesowym mamy programy, które odpowiadają na potrzeby i wyzwania gospodarcze, rynkowe. Naszą rolą jest właściwie przewidywać te wyzwania i na nie odpowiadać, być na nie przygotowanym.

Chcemy być liderem programów na rzecz zrównoważonego rozwoju – działamy z myślą o przyszłych pokoleniach, o budowaniu kapitału społecznego, o rozwoju przedsiębiorczości, o polskim kapitale, o odpowiedzialnym finansowaniu.

Realizacja wizji opiera się na wartościach, które są podstawą kultury organizacyjnej BGK.

Otwartość to szczera, pełna szacunku komunikacja, gotowość na zmiany oraz odwaga, by poszukiwać nowych rozwiązań.

Zespołowość to nastawienie na osiągnięcie wspólnego celu dzięki współdziałaniu osób o różnorodnych kompetencjach.

Odpowiedzialność to działanie z pełną świadomością konsekwencji swoich decyzji i ich wpływu na organizację oraz zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju.

info-bgk-2020_Wspieramy-rozwoj

Filary strategiczne

Strategia BGK oparta jest na pięciu filarach strategicznych (trzech biznesowych i dwóch wewnętrznych):

Zrównoważony rozwój: Chcemy wspierać rozwój społeczno-gospodarczy kraju w taki sposób, abyśmy tworzyli lepsze warunki do życia dla następnych pokoleń.

Najważniejsze cele:

 • budowa świadomości zrównoważonego rozwoju wśród pracowników oraz interesariuszy;
 • wprowadzenie rekomendacji regulatora;
 • uwzględnienie ESG w wewnętrznych politykach banku;
 • uzyskanie oczekiwanego ratingu ESG przez bank;
 • wypracowanie raportowania zintegrowanego;
 • wdrożenie taksonomii;
 • wdrożenie elementów ESG w modelu biznesowym.

Zaangażowanie społeczne: Chcemy budować nowoczesną polską państwowość poprzez rozwój kapitału społecznego w edukacji, kulturze, sporcie i ekologii.

Najważniejsze cele:

 • budowa i pobudzenie kapitału społecznego dzięki aktywizacji różnych grup społecznych;
 • BGK jako animator działań lokalnych społeczności – poprzez sieć regionów BGK;
 • dzielenie się wypracowanymi zyskami ze społeczeństwem i stymulacja aktywności społecznej.

Współpraca i biznes międzynarodowy: Chcemy zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki – podniesiemy poziom umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw i będziemy budować atrakcyjność Polski wśród inwestorów zagranicznych jako kraju o wysokim kapitale intelektualnym.

Najważniejsze cele:

 • zwiększenie eksportu wyrobów wysokiej techniki dzięki stworzeniu kompleksowego wsparcia ekspansji polskich przedsiębiorstw;
 • wzmacnianie świadomości wysokiej atrakcyjności Polski wśród inwestorów zagranicznych;
 • wzmacnianie pozycji BGK jako silnego partnera współtworzącego rozwiązania i rekomendującego modele i działania.

Transformacja cyfrowa i procesowa: Chcemy stworzyć optymalne warunki dla dynamicznego rozwoju wyznaczonego przez strategię poprzez doskonałość procesową i cyfryzację.

Najważniejsze cele:

 • osiągnięcie zdolności szybkiej adaptacji nowych potrzeb rynkowych i gospodarczych;
 • nowoczesne narzędzia pracy dla pracowników banku;
 • wdrożenie nowoczesnych i niezawodnych systemów integrujących i realizujących kluczowe procesy i funkcje biznesowe;
 • automatyzacja i robotyzacja.

Efektywny model zarządzania: Chcemy zwiększyć skalę zadań realizowanych w celu zaspokajania coraz bardziej złożonych potrzeb rosnącej liczby interesariuszy poprzez sumę kompetencji.

Najważniejsze cele:

 • rozwój kultury organizacyjnej w kierunku docelowego modelu dojrzałości organizacyjnej „made in BGK”;
 • doskonalenie kompetencji menedżerskich w zarządzaniu macierzowym;
 • praca w modelu macierzowym z wykorzystaniem narzędzi pracy zespołowej;
 • organizacja działająca efektywnie zgodnie z zasadami kultury organizacyjnej i opierając się na wartościach.

Programy modelu biznesowego

Centralnym punktem Strategii BGK na lata 2021–2025 jest osiem programów, poprzez które BGK odpowiada na najważniejsze potrzeby społeczno-gospodarcze Polski.

Rozwój przemysłu: Wzrost konkurencyjności polskiego przemysłu (produktywność, wykwalifikowana kadra, Przemysł 4.0, zrównoważony rozwój)

Infrastruktura, transport i logistyka: Rozwój zintegrowanego i zrównoważonego systemu transportowego w Polsce

Rozwój przedsiębiorczości: Zapewnienie kompleksowej oferty finansującej potrzeby rozwojowe i płynnościowe przedsiębiorstw

Bezpieczeństwo strategiczne: Zrównoważony rozwój w energetyce (surowce i bezpieczeństwo energetyczne kraju) oraz zwiększenie bezpieczeństwa obronnego

Ochrona zdrowia: Podniesienie jakości i dostępności opieki zdrowotnej

Finanse publiczne: Zrównoważone finansowanie państwa, jakość i efektywność obsługi

Spójność społeczna i terytorialna: Wyrównywanie szans grup i obszarów defaworyzowanych oraz wsparcie realizacji zadań własnych JST

Mieszkalnictwo: Zwiększenie dostępności mieszkań dla osób o niskich i umiarkowanych dochodach oraz poprawa stanu technicznego zasobów mieszkaniowych, w tym wzrost efektywności energetycznej budynków

Każdy z Programów posiada swojego Lidera, który odpowiada za zarządzanie Programem i realizację celów Programu, Patrona (jest nim członek zarządu), który wspiera budowanie pozycji Programu w organizacji, oraz Sponsora (jest nim dyrektor zarządzający), który odpowiada za realizację celów Programu i wspiera Lidera w ich realizacji.