Indeks treści GRI

GRI:[ ]

GRI:[
  • 102-55
]

Indeks Treści GRI

Nr wskaźnika Nazwa wskaźnika Stopień raportowania Komentarz/Opis/Link
Wskaźniki profilowe
Profil organizacji
GRI 102-1 Nazwa organizacji Pełny
GRI 102-2 Główne aktywności, marki, produkty i usługi Pełny
GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Pełny Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
Tymczasowa siedziba oraz adres do korespondencji:
VARSO 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszaw
GRI 102-4 Liczba krajów, w których działa organizacja, i nazwy tych krajów Pełny
GRI 102-5 Forma własności i forma prawna organizacji Pełny
GRI 102-6 Obsługiwane rynki Pełny
GRI 102-7 Skala działalności Pełny
GRI 102-8 Informacja o pracownikach Pełny
GRI 102-9 Łańcuch wartości Częściowy
GRI 102-10 Znaczące zmiany w organizacji i jej łańcuchu dostaw Pełny
GRI 102-11 Stosowanie zasady ostrożności Pełny
GRI 102-12 Zewnętrzne inicjatywy przyjęte przez organizację Pełny
GRI 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach Pełny
Strategia
GRI 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla Pełny
GRI 102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk Pełny
Etyka
GRI 102-16 Wartości, zasady, standardy i normy zachowania w organizacji Pełny
GRI 102-17 Mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji Pełny
Zarządzanie
GRI 102-18 Struktura i skład organu zarządzającego organizacją Pełny
GRI 102-22 Skład najwyższego organu zarządczego oraz jego komitety Pełny
GRI 102-23 Przewodniczący najwyższego organu zarządczego Pełny
GRI 102-26 Rola najwyższego organu zarządczego w definiowaniu celów, wartości i strategii Pełny
Zaangażowanie interesariuszy
GRI 102-40 Lista grup interesariuszy organizacji Pełny
GRI 102-41 Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi Pełny
GRI 102-42 Podstawy identyfikacji i wyboru angażowanych interesariuszy Częściowy
GRI 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy Częściowy
GRI 102-44 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy Częściowy
Raportowanie
GRI 102-45 Lista podmiotów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Pełny Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej BGK dostępne są na stronie: https://www.bgk.pl/dla-klienta/relacje-inwestorskie/okresowe-raporty-finansowe/
GRI 102-46 Proces definiowania zawartości raportu Pełny
GRI 102-47 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportu Pełny
GRI 102-48 Korekty w stosunku do poprzednich raportów i ich przyczyny Pełny
GRI 102-49 Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu Pełny
GRI 102-50 Okres raportowania Pełny
GRI 102-51 Data publikacji poprzedniego raportu Pełny
GRI 102-52 Cykl raportowania Pełny
GRI 102-53 Kontakt w sprawie raportu Pełny
GRI 102-54 Oświadczenie dotyczące raportowania zgodnie z GRI Standards Pełny
GRI 102-55 Indeks GRI Pełny
GRI 102-56 Zewnętrzna weryfikacja raportu Pełny
Wskaźniki zarządcze
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Pełny
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny
Wskaźniki szczegółowe
Tematy ekonomiczne
Aspekt raportowania: Wyniki ekonomiczne
GRI 201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona (przychody) podzielona również na koszty operacyjne, wynagrodzenia, płatności na rzecz inwestorów i państwa (np. podatki) Pełny
GRI 202-1 Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w podziale na płeć w stosunku do płacy minimalnej Pełny
GRI 203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny Pełny
Aspekt raportowania: Działania antykorupcyjne
GRI 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania Pełny
Aspekt raportowania: Zachowania antykonkurencyjne
GRI 206-1 Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki Pełny
Tematy środowiskowe
Aspekt raportowania: Materiały
GRI 301-1 Wykorzystywane do produkcji i pakowania materiały i surowce Częściowy
Aspekt raportowania: Energia
GRI 302-1 Zużycie energii w organizacji Pełny
GRI 302-2 Zużycie energii na zewnątrz organizacji Częściowy
GRI 302-3 Intensywność zużycia energii Pełny
Aspekt raportowania: Woda
GRI 303-3 Pobór wody Częściowy
Aspekt raportowania: Emisje gazów cieplarnianych
GRI 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 1) Pełny
GRI 305-2 Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 2) Pełny
GRI 305-3 Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 3) Częściowy
Aspekt raportowania: Regulacja środowiskowe
GRI 307-1 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska Pełny
Tematy społeczne
Aspekt raportowania: Warunki zatrudnienia
GRI 401-1 Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników Pełny
GRI 401-2 Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin Pełny
GRI 401-3 Wskaźniki powrotu do pracy i utrzymania zatrudnienia po urlopie macierzyńskim/ tacierzyńskim Pełny
Aspekt raportowania: Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 403-2 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie wypadków Pełny
GRI 403-5 Szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Pełny
GRI 403-6 Programy promocji zdrowia dla pracowników Pełny
Aspekt raportowania: Szkolenia i edukacja
GRI 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika Pełny
GRI 404-3 Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swoich wyników oraz informacje rozwoju zawodowego Pełny
Aspekt raportowania: Różnorodność i równe szanse
GRI 405-1 Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku Pełny
GRI 405-2 Stosunek pensji podstawowej i wynagrodzenia kobiet i mężczyzn Pełny
GRI 406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji i podjętych działań naprawczych Pełny
Aspekt raportowania: Poszanowanie praw człowieka
GRI 412-2 Całkowita liczba godzin szkoleniowych pracowników w zakresie polityk poszanowania praw człowieka lub procedur uwzględniających aspekty praw człowieka Częściowy
Aspekt raportowania: Marketing i znakowanie produktów
GRI 417-3 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej, w tym reklam, promocji i sponsoringu Pełny W 2021 r. nie zanotowano takich przypadków
Aspekt raportowania: Prywatność klientów
GRI 418-1 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta i utraty danych klientów Pełny W 2021 r. nie odnotowano przypadków wycieku, kradzieży lub utraty danych klientów banku.
Aspekt raportowania: Regulacje społeczno-ekonomiczne
GRI 419-1 Kwota istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostarczania i użytkowania produktów i usług Pełny W 2021 r. nie zostały na BGK nałożone takie kary
Wskaźniki branżowe
d. FS1 Polityki dotyczące kwestii społecznych i środowiskowych Pełny
d. FS16 Inicjatywy mające na celu edukację finansową według typu odbiorców Pełny