Indeks treści GRI

Nr wskaźnika Nazwa wskaźnika Stopień raportowania Komentarz/Opis/Link
Wskaźniki profilowe
Profil organizacji
GRI 102-1 Nazwa organizacji Pełny
GRI 102-2 Główne aktywności, marki, produkty i usługi Pełny
GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Pełny Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
Tymczasowa siedziba oraz adres do korespondencji:
VARSO 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszaw
GRI 102-4 Liczba krajów, w których działa organizacja, i nazwy tych krajów Pełny
GRI 102-5 Forma własności i forma prawna organizacji Pełny
GRI 102-6 Obsługiwane rynki Pełny
GRI 102-7 Skala działalności Pełny
GRI 102-8 Informacja o pracownikach Pełny
GRI 102-9 Łańcuch wartości Częściowy
GRI 102-10 Znaczące zmiany w organizacji i jej łańcuchu dostaw Pełny
GRI 102-11 Stosowanie zasady ostrożności Pełny
GRI 102-12 Zewnętrzne inicjatywy przyjęte przez organizację Pełny
GRI 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach Pełny
Strategia
GRI 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla Pełny
GRI 102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk Pełny
Etyka
GRI 102-16 Wartości, zasady, standardy i normy zachowania w organizacji Pełny
GRI 102-17 Mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji Pełny
Zarządzanie
GRI 102-18 Struktura i skład organu zarządzającego organizacją Pełny
GRI 102-22 Skład najwyższego organu zarządczego oraz jego komitety Pełny
GRI 102-23 Przewodniczący najwyższego organu zarządczego Pełny
GRI 102-26 Rola najwyższego organu zarządczego w definiowaniu celów, wartości i strategii Pełny
Zaangażowanie interesariuszy
GRI 102-40 Lista grup interesariuszy organizacji Pełny
GRI 102-41 Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi Pełny
GRI 102-42 Podstawy identyfikacji i wyboru angażowanych interesariuszy Częściowy
GRI 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy Częściowy
GRI 102-44 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy Częściowy
Raportowanie
GRI 102-45 Lista podmiotów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Pełny Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej BGK dostępne są na stronie: https://www.bgk.pl/dla-klienta/relacje-inwestorskie/okresowe-raporty-finansowe/
GRI 102-46 Proces definiowania zawartości raportu Pełny
GRI 102-47 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportu Pełny
GRI 102-48 Korekty w stosunku do poprzednich raportów i ich przyczyny Pełny
GRI 102-49 Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu Pełny
GRI 102-50 Okres raportowania Pełny 01.01.2020-31.12.2020
GRI 102-51 Data publikacji poprzedniego raportu Pełny
GRI 102-52 Cykl raportowania Pełny Roczny
GRI 102-53 Kontakt w sprawie raportu Pełny Przemysław Kulik
Menedżer ds. CSR
przemyslaw.kulik@bgk.pl
GRI 102-54 Oświadczenie dotyczące raportowania zgodnie z GRI Standards Pełny
GRI 102-55 Indeks GRI Pełny
GRI 102-56 Zewnętrzna weryfikacja raportu Pełny
Wskaźniki zarządcze
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Pełny
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny
Wskaźniki szczegółowe
Tematy ekonomiczne
Aspekt raportowania: Wyniki ekonomiczne
GRI 201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona (przychody) podzielona również na koszty operacyjne, wynagrodzenia, płatności na rzecz inwestorów i państwa (np. podatki) Pełny
GRI 202-1 Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w podziale na płeć w stosunku do płacy minimalnej Pełny
GRI 203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny Pełny
Aspekt raportowania: Działania antykorupcyjne
GRI 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania Pełny
Aspekt raportowania: Zachowania antykonkurencyjne
GRI 206-1 Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki Pełny W 2020 r. nie zostały podjęte wobec BGK takie działania
Tematy środowiskowe
Aspekt raportowania: Materiały
GRI 301-1 Wykorzystywane do produkcji i pakowania materiały i surowce Częściowy
Aspekt raportowania: Energia
GRI 302-1 Zużycie energii w organizacji Pełny
GRI 302-3 Intensywność zużycia energii Pełny
Aspekt raportowania: Woda
GRI 303-3 Pobór wody Częściowy
Aspekt raportowania: Regulacja środowiskowe
GRI 307-1 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska Pełny
Tematy społeczne
Aspekt raportowania: Warunki zatrudnienia
GRI 401-1 Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników Pełny
GRI 401-2 Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin Pełny
GRI 401-3 Wskaźniki powrotu do pracy i utrzymania zatrudnienia po urlopie macierzyńskim/ tacierzyńskim Pełny
Aspekt raportowania: Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 403-2 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie wypadków Pełny
GRI 403-5 Szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Pełny
GRI 403-6 Programy promocji zdrowia dla pracowników Pełny
Aspekt raportowania: Szkolenia i edukacja
GRI 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika Pełny
GRI 404-3 Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swoich wyników oraz informacje rozwoju zawodowego Pełny
Aspekt raportowania: Różnorodność i równe szanse
GRI 405-1 Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku Pełny
GRI 405-2 Stosunek pensji podstawowej i wynagrodzenia kobiet i mężczyzn Pełny
GRI 406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji i podjętych działań naprawczych Pełny
Aspekt raportowania: Poszanowanie praw człowieka
GRI 412-2 Całkowita liczba godzin szkoleniowych pracowników w zakresie polityk poszanowania praw człowieka lub procedur uwzględniających aspekty praw człowieka Częściowy
Aspekt raportowania: Marketing i znakowanie produktów
GRI 417-3 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej, w tym reklam, promocji i sponsoringu Pełny W 2020 r. nie zanotowano takich przypadków
Aspekt raportowania: Prywatność klientów
GRI 418-1 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta i utraty danych klientów Pełny W 2020 r. zidentyfikowano łącznie trzynaście zdarzeń związanych z incydentami bezpieczeństwa informacji polegającymi na:

  1. na wysyłce błędnie zaadresowanych wiadomości stanowiących tajemnicę bankową lub tajemnice przedsiębiorstwa zarówno w formie elektronicznej jak i tradycyjnej
  2. kradzieżą danych stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa
  3. wysyłce danych klientów na prywatne adresy przez pracowników Banku

Nie zidentyfikowano w roku 2020 przypadków naruszenia ochrony danych podlegających zgłoszeniu zgodnie z wymogami RODO do UODO.

Każdorazowo Bank podjął działania mające na celu wyjaśnienie wykrytych incydentów bezpieczeństwa oraz przeprowadził czynności związane z minimalizacją powstania podobnych zdarzeń w przyszłości.

Z ujawnionych trzynastu incydentów bezpieczeństwa związanych z wyciekiem, kradzieżą lub utratą danych klienta siedem przypadków dotyczyło wysłania danych stanowiących tajemnicę bankową do niewłaściwego adresata (pomyłka pracownika w na etapie adresacji korespondencji lub wpisanie błędnego adresu e-mail), pięć przypadków związanych było z przesyłką danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnice bankową na prywatne skrzynki pocztowe oraz jeden przypadek został zidentyfikowany jako kradzież danych klientów przez pracownika Banku.

Wszystkie zdarzania zostały zidentyfikowane jako incydenty bezpieczeństwa i wyjaśnione.

Aspekt raportowania: Regulacje społeczno-ekonomiczne
GRI 419-1 Kwota istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostarczania i użytkowania produktów i usług Pełny W 2020 r. nie zostały na BGK nałożone takie kary
Wskaźniki branżowe
d. FS1 Polityki dotyczące kwestii społecznych i środowiskowych Pełny
d. FS2 Inicjatywy mające na celu edukację finansową według typu odbiorców Pełny