Informacje o raporcie

Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok 2019 Banku Gospodarstwa Krajowego obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Poprzedni raport opublikowany został w sierpniu 2019 r. Kolejne raporty będą wydawane w cyklu rocznym, przy jednoczesnym założeniu, że bank dąży do wydania w najbliższych latach raportu zintegrowanego.

Raport został opracowany zgodnie z GRI Standards: wersja Core, stanowiącego międzynarodowy i uznany standard raportowania niefinansowego. W niniejszym raporcie nie wskazano korekt informacji zawartych w poprzednim raporcie. Raport nie został poddany dobrowolnej, zewnętrznej weryfikacji, a nad jego zgodnością ze standardem GRI i normami rynkowymi czuwała firma doradcza Go Responsible.

W proces jego opracowania zostali włączeni przedstawiciele banku BGK, w formie przeprowadzonych spotkań oraz bezpośredniego tworzenia treści i opracowywania danych do raportu. W zdefiniowaniu kluczowych obszarów posłużono się wcześniejszymi wynikami badań i rozmów z interesariuszami.

Najważniejsze tematy zidentyfikowane jako istotne dla BGK i interesariuszy

Nazwa zagadnienia Perspektywa BGK Perspektywa interesariuszy
Wyniki finansowe, wartość inwestycji Bardzo istotne Bardzo istotne
Wydatki na wynagrodzenia w zależności od płci, wielkość zatrudnienia pracowników z lokalnego rynku pracy Bardzo istotne Średnio istotne
Wkład firmy w świadczenie usług dla społeczeństwa, rozwój infrastruktury, działalność pro bono, rozwój lokalnego rynku Bardzo istotne Bardzo istotne
Zgodność z regulacjami środowiskowymi, zapobieganie nadużyciom, łamaniu prawa i regulacji dot. ochrony środowiska Średnio istotne Bardzo istotne
Wielkość zatrudnienia w firmie: liczba pracowników, płeć, pochodzenie, warunki dla kobiet w ciąży i młodych rodziców Bardzo istotne Bardzo istotne
Relacje między pracownikami a kierownictwem, minimalne wyprzedzenie, z jakim informuje się o istotnych zmianach operacyjnych Bardzo istotne Średnio istotne
Szkolenia i edukacja pracowników, wspieranie rozwoju kariery Bardzo istotne Bardzo istotne
Różnorodność i równość szans w dostępie do stanowisk, w tym do zarządu, liczba pracowników, którzy pochodzą z różnych mniejszości (etnicznych, religijnych etc.) Bardzo istotne Średnio istotne
Aktywności podejmowane przez firmę w celu eliminacji ryzyka działań nietycznych, w tym np. korupcji, w działalności firmy. Organizowanie szkoleń dla pracowników o tematyce etycznej i antykorupcyjnej. Identyfikowanie i rozwiązywanie ewentualnych incydentów z tym związanych Bardzo istotne Bardzo istotne