Dbałość o pracowników

GRI:[
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 401-1
]

Informacja o rekrutacji

Dokument „Zasady rekrutacji pracowników w Banku Gospodarstwa Krajowego” standaryzuje proces doboru kadry pracowniczej, a także sprzyja wyrównywaniu szans kandydatów i zarządzaniu różnorodnością w miejscu pracy. Wszyscy pracownicy banku zaangażowani w dobór kadry powinni się kierować zasadami równego traktowania. W procesie wyboru nie powinni dyskryminować kandydatów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, wyznanie, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne czy orientację seksualną. Procesy preadaptacyjne, adaptacyjne, jak i te kierowane do pracowników podczas całego ich cyklu zatrudnienia są oparte na filarach naszej kultury organizacyjnej – wartościach, którymi są otwartość, zespołowość i odpowiedzialność.

W procesie rekrutacji i aktywnościach kształtujących wizerunek atrakcyjnego pracodawcy wdrażamy i stosujemy nowoczesne technologie, takie jak: voicebot rekrutacyjny, gra w przeglądarce internetowej czy online’owy test poziomujący predyspozycje kandydatów. Przy wdrożeniach tych narzędzi korzystamy z pomocy polskich firm, w tym start-upów, wspierając w ten sposób rodzimą przedsiębiorczość.

11%
wskaźnik zatrudnienia nowych pracowników
11%
wskaźnik rotacji

Dbamy, aby już w momencie otrzymania oferty pracy nasz przyszły pracownik czuł się częścią społeczności BGK. Dlatego co najmniej na tydzień przed dołączeniem do zespołu przyszli pracownicy otrzymują dostęp do platformy onboardingowej Startuj z BGK. W formie grywalizacji otrzymują wszystkie niezbędne informacje dotyczące banku, m.in. misji, wizji oraz strategii i historii BGK, kodeksu etyki, oferowanych benefitów itp. Dodatkowo HR Business Partner z wyprzedzeniem informuje przyszłego pracownika o harmonogramie działań onboardingowych (konfiguracji sprzętu IT, szkoleniach wprowadzających do organizacji). Rozpoczynając pracę pracownik witany jest przez swojego menedżera i otrzymuje „welcome pack”, czyli upominek powitalny, który umili pierwsze dni w nowym miejscu. Następnie nowy pracownik uczestniczy w szkoleniach adaptacyjnych, dzięki którym poznaje lepiej organizację oraz poszczególne procesy i produkty. Wyznaczony opiekun pomaga wdrożyć pracownika w jego obowiązki oraz ułatwia mu poznanie zespołu.

Systematycznie monitorujemy satysfakcję i odczucia uczestników programu adaptacyjnego – od razu po dołączeniu do organizacji, a następnie po kwartale i po roku od zatrudnienia.

Praktyki i staże – Praktyki do kwadratu

Latem 2021 r. bank zrealizował program płatnych praktyk studenckich. Miał on na celu pozyskanie talentów, które mogą się związać z organizacją na dłużej, budowanie rozpoznawalności BGK jako atrakcyjnego i nowoczesnego pracodawcy oraz zapewnienie wsparcia w bieżącej pracy instytucji, co jest szczególnie istotne w okresie urlopowym.

Najważniejsze elementy i cechy programu to:

 • atrakcyjna formuła promocji nakierowana na młode pokolenie (m.in. wykorzystanie mediów społecznościowych popularnych wśród studentów);
 • staranny proces selekcji kandydatów;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia (płatne praktyki trwające od jednego do trzech miesięcy);
 • zakres merytoryczny praktyk;
 • dodatkowe szkolenia i aktywności rozwojowe – uczestnicy wzięli udział w profesjonalnym programie szkoleniowym;
 • monitorowanie poziomu satysfakcji (badanie zadowolenia praktykantów oraz przedstawicieli biznesu).

Efekty:

50
zatrudnionych
kandydatów
5 621
aplikacji
54
uczestników szkoleń
dla opiekunów
4,8
średnia ocena
wszystkich szkoleń
(w skali 1–5)
91%
uczestników programu
deklaruje, że chciałoby
pracować w BGK
82%
uczestników programu
deklaruje, że poleciłoby
go znajomym

Edukacja i rozwój

GRI:[
 • 404-1
]

BGK jako polski bank rozwoju dba o wszechstronne podnoszenie kompetencji i wiedzy swoich pracowników. Tworzymy długofalowe programy szkoleniowe oraz rozwojowe wspierające zarówno potrzeby biznesowe banku, realizację strategii organizacji, jak i indywidualne potrzeby pracowników.

Zachęcamy pracowników, aby wzięli odpowiedzialność za swój rozwój i przy wsparciu menedżerów tworzyli i wdrażali indywidulane plany rozwojowe. Dzięki temu zgodnie z planem zarządzają swoją ścieżką kariery oraz w sposób świadomy i przemyślany mogą korzystać z oferty szkoleniowo-rozwojowej banku.

Szkolenia

W 2021 r. polityka rozwoju pracowników banku realizowana była w formie projektów rozwojowych, szkoleń zamkniętych (zewnętrznych i wewnętrznych), szkoleń otwartych, nauki języków obcych oraz studiów podyplomowych.

Naszym priorytetem w 2021 r. była kontynuacja wsparcia pracowników w czasie pandemii oraz kaskada i wsparcie nowej strategii banku. Kontynuowaliśmy działania w ramach projektu Tydzień Pracy Zdalnej, który składał się z różnych działań: od wsparcia psychologicznego, poprzez webinary, warsztaty, po materiały wspierające pracowników w nowej sytuacji.

Dodatkowo w pierwszym kwartale 2021 r. przeprowadziliśmy w banku badanie kultury organizacyjnej Value Match. W ramach badania zdefiniowaliśmy swoją obecną i docelową kulturę organizacyjną. Do badania zaprosiliśmy zarząd, top management oraz przedstawicieli pracowników na stanowiskach niemenedżerskich. Na postawie wyników badania zaprojektowaliśmy wiele działań mających przybliżyć nas do kultury docelowej, m.in. nowy program przywództwa i projekty w obszarze efektywnego modelu zarządzania, takie jak wsparcie pracy macierzowej, dyscyplinarnej.

Zapewniliśmy zdalne konsultacje psychologiczne i terapeutyczne z menedżerami HR, którzy mają doświadczenie w pracy psychologa, coacha lub terapeuty. W 2021 r. zaoferowaliśmy również usługę Power Bank, wspierającą pracowników w czasie pandemii. Usługa zawierała elementy szkoleniowe dotyczące umiejętności prowadzenia spotkań zdalnych oraz elementy szerszego wsparcia w postaci dedykowanych spotkań facylitowanych w małych trzy-, sześcioosobowych grupach. Dużą popularnością cieszyła się również usługa EAP 24 – profesjonalne źródło informacji i wsparcia dla pracowników i ich rodzin.

W 2021 r. na platformie e-learningowej: elearning.bgk.pl udostępniliśmy pracownikom szkolenia: „Ochrona danych osobowych w marketingu”, „Negocjacje”, „Sztuka prezentacji”, które odpowiadały na aktualne potrzeby specjalistyczne i ogólnorozwojowe:.

W 2021 r. wdrożyliśmy program rozwojowy „Bank talentów” skierowany do kluczowych pracowników, którzy mają potencjał, aby stać się ambasadorami zmian i wspierać transformację kulturową i procesową banku. Zależało nam również na zwiększeniu zaangażowania pracowników oraz na przygotowaniu potencjalnych sukcesorów w organizacji. W ramach programu przeprowadziliśmy: 32 szkolenia stacjonarne (minimum dwudniowe), 16 Biznes Master Klas, 14 procesów mentoringowych oraz 24 procesy coachingowe. Program dodatkowo zawierał elementy CSR, pracę w zespołach projektowych i panele warsztatowe z Zarządem. Doceniliśmy i zaproponowaliśmy działania rozwojowe dla osób z najwyższą oceną roczną. Dla osób z najwyższą oceną C+ za 2020 r. zorganizowaliśmy dwa wydarzenia jesienią w 2021 r. – jedno we wrześniu – spotkanie z członkami Zarządu dotyczące modelu biznesowego oraz spotkanie z mówcą motywacyjnym.

W 2021 r. menedżerowie uczestniczyli w działaniach rozwojowych opartych na kompetencjach przywódczych. Były to: Akademia Przywództwa według Maxwella oraz Przywództwo przyszłości. Przywództwo przyszłości to kompleksowy program rozwojowy wspierający wdrażanie strategii banku na lata 2021–2025 poprzez rozwijanie kompetencji przywódczych niezbędnych do jej zastosowania. W ramach programu uczestnicy korzystają z warsztatów, szkoleń, coachingów indywidualnych i zespołowych oraz e-learningów. W 2021 r. uruchomiliśmy w programie dwie ścieżki rozwojowe – dla kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla.

Pracownicy na stanowiskach eksperckich uczestniczyli w licznych szkoleniach specjalistycznych, ogólnorozwojowych, szkoleniach z zakresu MS Office czy w programach rozwojowych, takich jak Prawnik w świecie 4.0.

W 2021 r. uruchomiliśmy też dwa programy stażowe: Bank Staży oraz Rozwój bez Granic.

Statystyki dotyczące działań szkoleniowo-rozwojowych:

 • Łączna liczba przeszkolonych pracowników: 1557;
 • 216 osób przeszło onboarding;
 • Łączna liczba godzin szkoleniowych: 36 283;
 • Średnia liczba godzin (kobiety): 17,3;
 • Średnia liczba godzin (mężczyźni): 18,1;
 • 617 szkoleń otwartych z 1024 uczestnikami;
 • 192 szkolenia zamknięte;
 • 25 pracowników na studiach podyplomowych;
 • 32 dofinansowania do języków obcych;
 • Odbyło się 147 integracji – zarówno stacjonarnie, jak i online;
 • Na platformie umieściliśmy 51 szkoleń e-learningowych, które osiągnęły ponad 20 tys. odsłon.

W banku obowiązuje system rocznych ocen pracowniczych. Ma on charakter motywacyjny (jest bezpośrednio powiązany z systemem premiowym), wzmacnia osiąganie celów strategicznych oraz umożliwia otwarty dialog opierający się na wartościach banku i powiązanych z nimi zachowaniach:

 • Dbam o swój rozwój i podnoszę swoje kompetencje;
 • Utożsamiam się z bankiem, poszukując najlepszych rozwiązań;
 • Biorę odpowiedzialność za powierzone zadania i podejmowane decyzje, dbam o najwyższą jakość mojej pracy;
 • Dbam o efektywną komunikację, przyjmuję informację zwrotną i jej udzielam;.
 • Dzielę się wiedzą i doświadczeniem, wspieram innych w realizacji zadań;
 • Buduję dobre relacje i odnoszę się do innych z szacunkiem niezależnie od stanowiska;
 • Dążę do osiągania celów, zgłaszam pomysły i inicjuję zmiany;
 • Podejmuję działanie w sytuacji zachowań niezgodnych z przyjętymi normami, zasadami i wartościami;
 • Działam z pozytywnym nastawieniem.

Wartości i powiązane z nimi zachowania wspierają również efektywną współpracę pomiędzy pracownikiem a przełożonym. Dodatkowo w 2021 r. odbyliśmy 116 spotkań, aby porozmawiać o takich wartościach  jak otwartość, zespołowość i odpowiedzialność oraz przekuć je na nasze zachowania oraz standardy.

Ocena pracownika opiera się na dwóch równoważnych kryteriach. Są to osiąganie celów i postawa. W ten sposób BGK komunikuje pracownikom, że ważna jest dla niego nie tylko realizacja założeń biznesowych, ale także sposób, w jaki się ona odbywa. Ocena postaw odwołuje się bezpośrednio do wspomnianych wcześniej wartości banku.

BHP

GRI:[
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 403-2
 • 403-5
]

Bank zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Każdy pracownik ponosi odpowiedzialność za wspólne bezpieczeństwo oraz ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym wypadku, a wszystkie osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie.

W 2021 r. zakończyliśmy proces przygotowania nowej Oceny ryzyka zawodowego dla pracowników BGK. Nowa ocena ryzyka zawodowego zbudowana jest z 6 kategorii ryzyka, na którą składa się 30 kart oceny ryzyka zawodowego. Do określania ryzyka zawodowego oraz identyfikacji zagrożeń w BGK użyta została „metoda Risk Score”. Ocena ryzyka zawodowego jest aktualizowana co pięć lat (okres ten jest skracany w przypadku zmian organizacyjnych i tworzenia nowych stanowisk).

Niebezpieczeństwa i incydenty związane z pracą są zgłaszane przez pracowników przełożonym lub bezpośrednio ekspertowi do spraw BHP. W tym celu oraz w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu zakażenia SARS CoV-2 utworzono specjalną skrzynkę pocztową bhp@bgk.pl.

W banku odbywają się cykliczne kontrole stanu BHP we wszystkich pomieszczeniach pracy, mające na celu wyeliminowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Gwarantujemy pracownikom zdobycie konkretnej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy podczas szkolenia wstępnego BHP oraz regularne uaktualnianie tej wiedzy w trakcie szkoleń okresowych BHP.

W 2021 r. kontynuowaliśmy proces szkolenia pracowników wskazanych do udzielania pierwszej pomocy. Celem szkoleń było zdobycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym w zakładzie pracy oraz w codziennym życiu. Ćwiczenia wykonywane przez pracowników polegały m.in. na pozoracji urazów oraz treningu z użyciem okularów VR. Szkolenie przeprowadziliśmy skutecznie w 15 regionalnych placówkach banku. Z uwagi na wprowadzone ograniczenia wynikające z ogłoszenia stanu epidemii koronawirusa zmuszeni byliśmy wstrzymać proces do czasu unormowania się sytuacji.

Nowe biura zlokalizowane w Warszawie, jak i we wszystkich placówkach regionalnych sprzyjają efektywności i dobrej atmosferze. Zastosowane materiały są bezpieczne dla zdrowia, a ergonomiczne miejsca pracy oraz przestrzenie wspólne sprzyjają integracji.

Dbamy o zdrowie i życie nie tylko pracowników, ale także klientów banku. Dzięki sprawnie funkcjonującemu systemowi pierwszej pomocy w budynkach BGK zapewniamy dostęp do apteczek i defibrylatorów AED Lifeline.

W BGK obowiązują elastyczne godziny pracy. Pracownicy, zgodnie z indywidualnymi potrzebami, mogą rozpocząć pracę w przedziale 7:00–9:00 i kończyć ją odpowiednio w przedziale 15:00–17:00.