Warunki pracy

GRI:[ ]

GRI:[
 • 202-1
 • 401-2
]

Wynagrodzenia i benefity dla pracowników

System wynagradzania w BGK składa się z:

 • wynagrodzenia stałego,
 • wynagrodzenia zmiennego, w tym premii za wyniki pracy i premii uznaniowej.

Wynagrodzenie pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej

Kobiety Mężczyźni Średnia ogółem
Wynagrodzenie pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej (w 2020 r. pensja minimalna w Polsce wynosiła 2600 zł brutto) 157% 206% 169%

Wszystkim pracownikom, bez względu na rodzaj umowy, przysługują następujące świadczenia:

 • opieka medyczna,
 • karty MultiSport,
 • grupowe pracownicze ubezpieczenia na życie typu P,
 • Pracowniczy Program Emerytalny (z maksymalną składką pracodawcy wynoszącą 7%),
 • zniżki na bilety Kolei Mazowieckich,
 • imprezy okolicznościowe dla pracowników i ich dzieci,
 • opieka nad dzieckiem do 14. roku życia dla obojga rodziców,
 • bractwa sportowe,
 • nagrody jubileuszowe,
 • zapomogi socjalne i losowe,
 • świadczenia świąteczne dla dzieci pracowników,
 • Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa,
 • pożyczki na cele mieszkaniowe i remontowe*,
 • wsparcie finansowe działań w ramach wolontariatu,
 • odprawy emerytalne w kwocie wyższej, niż przewiduje kodeks pracy,
 • upominki dla rodziców z okazji narodzin dziecka, wysyłane wraz z kartką gratulacyjną,
 • dodatkowy dzień wolny od pracy 24 grudnia,
 • bezpłatna przerwa od pracy, tzw. sabbatical, na okres od 1 do 3 miesięcy (dla pracowników mających co najmniej 10-letni staż pracy w banku).

* Pracownik ma możliwość skorzystania z pożyczek udzielanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe (budowa, zakup, adaptacja) lub remontowe po przepracowaniu w banku pełnych dwóch lat.

Na podstawie złożonego oświadczenia o sytuacji finansowej bank w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oferuje pracownikom:

 • świadczenia dla pracowników z okazji świąt Bożego Narodzenia,
 • świadczenia dla dzieci pracowników z okazji świąt Bożego Narodzenia,
 • świadczenie z tytułu urodzenia dziecka,
 • dofinansowanie nauki języków obcych,
 • dofinansowanie wypoczynku – „wczasy pod gruszą”,
 • dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci,
 • dofinansowanie biletów na imprezy kulturalne i sportowe,
 • dofinansowanie różnych form opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach,
 • dofinansowanie zakupu książek, płyt CD i DVD, gier komputerowych i planszowych
 • dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego.

Wynagrodzenie zmienne kadry zarządzającej jest powiązane z celami uwzględniającymi elementy strategii i działania w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Emerytowanym pracownikom banku przysługują świadczenia wypłacane z funduszu socjalnego:

 • dofinansowania do wypoczynku, rekreacji oraz uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych,
 • zapomogi socjalne i losowe,
 • pożyczki na cele remontowe,
 • dodatkowe świadczenie z funduszu socjalnego z okazji świąt Bożego Narodzenia.

Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia

GRI:[
 • 406-3
]

BGK zapewnia pracownikom dodatkową opiekę lekarską wraz z usługą „Przegląd zdrowia po przebyciu COVID-19”. Bank prowadzi zdrowotne akcje profilaktyczne i edukacyjne oraz dba o stworzenie przyjaznych warunków pracy, a także organizuje wydarzenia, których celem jest promowanie wśród pracowników zdrowego i aktywnego stylu życia.

We współpracy z trenerem personalnym bank organizuje stacjonarne cykliczne treningi biegowe oraz nordic-walking wraz z układaniem planów treningowych dla pracowników banku. Bank prowadzi również Akademię Zdrowia, w ramach której  trzy razy w tygodniu prowadzone są różnorodne ćwiczenia online (np. joga, stretching, zdrowy kręgosłup) wspierające aktywną przerwę w pracy. Poprzez aplikację ClickMeeting ćwiczenia dostępne są także na służbowych telefonach komórkowych. Pracownicy banku otrzymali pulsoksymetry, dzięki którym mogą mierzyć saturację zarówno przed ćwiczeniami, jak i po ich zakończeniu.

Dbając o zdrowe nawyki żywieniowe pracowników banku, raz w tygodniu oferujemy w biurach świeże owoce, a w intranecie udostępniliśmy planer pomagający połączyć dbałość o zdrowie z obowiązkami zawodowymi oraz z czasem dla siebie.

W 2021 r., aby przeciwdziałać skutkom siedzącego trybu pracy, zorganizowaliśmy webinary „Work-life balance, czyli jak mimo siedzącego trybu pracy być aktywnym”, „Ćwiczysz w domu? Omawiamy przydatny sprzęt do ćwiczeń w domowych warunkach” oraz „Zacznij biegać dla zdrowia”. W trakcie spotkań pracownicy mieli okazję zweryfikować, jak praca siedząca wpływa na ich ciała, jak zorganizować i wyposażyć sprzęt do ćwiczeń w domu oraz jak ćwiczyć, aby uniknąć kontuzji. Dodatkowo zadbaliśmy również o ergonomię wzroku, organizując webinar „Joga oczu, czyli jak pracować przy komputerze, nie psując wzroku”.

Z okazji X Ogólnopolskiego Tygodnia Świadomości Czerniaka wspólnie z Narodowym Instytutem Onkologii zorganizowaliśmy webinar „Czerniak – czynniki ryzyka oraz metody skutecznej profilaktyki. W ramach podnoszenia świadomości pracowników w obszarze profilaktyki zdrowotnej zorganizowaliśmy dwa webinary „Profilaktyka onkologiczna dla mężczyzn”. W październiku, miesiącu świadomości raka piersi, zorganizowaliśmy webinar „Zdrowie zaczyna się w głowie”, podczas którego doświadczony psychoonkolog opowiedział o profilaktyce chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów, badaniach przesiewowych, a także metodach budowania świadomości prozdrowotnej. W działaniach prozdrowotnych zadbaliśmy również o działania z zakresu profilaktyki antynikotynowej, promując akcję rzucania palenia artykułami doświadczonego psychologa zamieszczonymi w intranecie.

W okresie pandemii refundowaliśmy pracownikom testy na COVID-19. W 2021 r. dołączyliśmy do akcji „Szczepienia w zakładach pracy”, a do pakietu medycznego dostępnego dla pracowników banku dołączyliśmy Przegląd zdrowia po przebyciu COVID-19.

W banku działa 10 bractw sportowych (biegowe, piłkarskie, rowerowe, strzeleckie, rakietowe, żeglarskie, narciarskie, taneczne, traperskie, samoobrony i sztuk walki) i dostępna jest rowerownia. Dwa razy w miesiącu do wszystkich placówek dostarczane są owoce dla pracowników.

W 2021 r. przeprowadziliśmy cykl 10 warsztatów z zakresu edukacji finansowej dotyczącej systemu zabezpieczenia emerytalnego w Polsce, w tym zasad gromadzenia kapitału w pracowniczym programie emerytalnym.

Od lutego 2021 r. wprowadziliśmy Program Wsparcia Pracowników (EAP24) jako profesjonalne, poufne źródło informacji oraz wsparcia psychologicznego dla wszystkich pracowników i członków ich rodzin. Wsparcie dotyczy trudnych sytuacji zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Pomocy udziela zespół psychologów, terapeutów, psychoterapeutów oraz coachów.

Działania na rzecz rodziców

Aby utrzymać kontakt z pracownikami, przez cały okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego bank raz na kwartał wysyła newsletter #rodzinkaBGK. Kwartalnik zawiera informacje o najważniejszych wydarzeniach w banku, o zmianach w prawie pracy, o uprawnieniach rodzicielskich, benefitach.

W 2021 roku, jako partner strategiczny Fundacji Share The Care promowaliśmy równy udział obojga rodziców w wychowaniu dzieci, w szczególności poprzez:

 • udział w Radzie Programowej w celu wypracowania rekomendacji dla rządu na temat wdrożenia dyrektywy work-life balance w Polsce,
 • zorganizowany z okazji Dnia Ojca warsztat dla rodziców dotyczący aktywnego udziału ojców w procesie wychowywania dzieci,
 • przygotowanie wywiadów z pracownikami – rodzicami, ojcami korzystających z urlopów rodzicielskich i aktywnymi zawodowo mamami, publikacja wywiadów na teamrodzina.pl (pierwszy w Polsce portal parentingowy, w którego centrum są rodzice (a nie dzieci),
 • przeprowadzenie badania na temat równości rodzicielskiej w celu zidentyfikowania zachęt i barier do budowania równości rodzicielskiej w banku; wyniki posłużą do wprowadzenia zmian w organizacji, które ułatwią rodzicom łączenie roli rodzica i pracownika.

Certyfikat Wellbeing Leader Certificate 2021

W 2021 r. Wellbeing Institute docenił naszą organizację i zdobyliśmy certyfikat WELLBEING LEADER CERTIFICATE ***. To najwyższe wyróżnienie w procesie certyfikacyjnym, który bada standardy pozytywnego wpływu na dobrostan (wellbeing) pracowników.

Ten certyfikat oznacza, że stworzyliśmy wyjątkowe miejsce pracy – takie, w którym czujemy się spełnieni i zadowoleni. Naszą kulturę organizacyjną opieramy na idei wellbeingu, a jednocześnie osiągamy cele biznesowe. Eksperci uznali, że skutecznie wspieramy dobrostan pracowników w siedmiu obszarach:

 • świadomość,
 • zdrowie psychiczne,
 • zdrowie fizyczne,
 • relacje międzyludzkie,
 • fizyczne warunki miejsca pracy,
 • systemy i procesy,
 • kultura organizacyjna.

To wyróżnienie świadczy o tym, że nasz bank dobrowolnie i chętnie angażuje się dla dobra nas wszystkich. Te działania nie wynikają z prawa pracy, ale z naszych wartości.

Koło emerytów BGK

Pracownicy banku odchodzący na emeryturę bądź rentę mogą włączyć się do Koła Seniora – organizacji skupiającej emerytowanych pracowników banku. Aktywnie działające koło skupia ponad 200 emerytów – byłych pracowników banku. Działalność Koła Seniora to w głównej mierze integracja środowiska emerytowanych pracowników banku dzięki organizacji wydarzeń integracyjnych: spotkań, wycieczek krajowych i zagranicznych, wyjazdów do sanatoriów oraz wyjść do teatrów i kin. Wydarzenia cieszą się ogromną popularnością, w 2021 roku zorganizowano prawie 30 różnych wydarzeń integracyjnych. Bank organizuje coroczne spotkania wigilijne, które są okazją do bezpośredniego spotkania emerytów.

Koło Seniora wydaje kwartalnik, w którym można znaleźć relacje ze spotkań, wyjazdów i wyjść oraz ciekawostki z historii BGK.

Na dofinansowanie działalności Koła Seniora bank przeznacza 5% rocznego odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Udostępnia również emerytom lokal na comiesięczne spotkania i pomaga w ich organizacji.

Dodatkowo z okazji świąt Bożego Narodzenia bank wypłaca wszystkim emerytom świadczenia świąteczne z funduszu socjalnego. W 2021 r. świadczenie to otrzymało ponad 330 emerytowanych pracowników banku.

Rada pracowników

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji pracownicy banku wyłonili spośród siebie radę pracowników.

Rada jest organem reprezentującym zatrudnionych w banku; do jej głównych zadań należy ustalenie z pracodawcą zasad i trybu przekazywania informacji i prowadzenia konsultacji, trybu rozstrzygania kwestii spornych oraz zasad ponoszenia kosztów związanych z wyborem i działalnością rady, w tym kosztów związanych z wykonywaniem niezbędnych ekspertyz.

Pracodawca ma obowiązek informowania rady o swojej działalności i sytuacji ekonomicznej oraz o przewidywanych w tym zakresie zmianach, o stanie struktury i przewidywanych zmianach zatrudnienia oraz o działaniach mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia, a także o działaniach, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

Związki zawodowe

Na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych w banku działają dwie organizacje związkowe. Są to Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Zakładowa Organizacja Związkowa Nr 00-017 Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy” przy Banku Gospodarstwa Krajowego, przy czym jedynie drugi z wymienionych jest organizacją reprezentatywną w rozumieniu Kodeksu pracy. Oznacza to, że związek ten zajmuje wiążące pracodawcę stanowiska we wszelkich sprawach z zakresu prawa pracy, które zgodnie z przepisami wymagają konsultacji, opinii bądź akceptacji związków zawodowych.

Oba związki zawodowe mają opracowany statut oraz ustanowione władze. Relacje pomiędzy pracodawcą a stroną społeczną są pozytywne. Przedstawiciele strony społecznej są zapraszani do współpracy przy istotnych projektach dotyczących spraw pracowniczych. Negocjacje odbywają się w partnerskiej atmosferze, z poszanowaniem interesów wszystkich stron.

Na koniec 2021 r. reprezentatywny związek zawodowy zrzeszał 332 osoby. Stanowi to 17,7% ogółu pracowników banku.