Zarządzanie różnorodnością

GRI:[
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 412-2
]

Wszyscy pracownicy BGK – zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmie – są traktowani równo, bez względu na płeć, wiek, rasę, religię, pochodzenie etniczne, przekonania polityczne, wyznanie, narodowość, orientację seksualną, niepełnosprawność i przynależność związkową.

Bank stale podejmuje działania zapewniające równe traktowanie pracowników, a także dba o różnorodność swojego personelu poprzez:

 • odpowiednie zapisy w zakresie regulacji i procedur wewnętrznych,
 • wartości i zwyczaje odnoszące się do traktowania każdej osoby z szacunkiem i godnością,
 • budowanie świadomości pracowników poprzez szkolenia i warsztaty,
 • promowanie równego traktowania w miejscu pracy, tak aby stworzyć i utrzymać środowisko pracy, w którym każdy pracownik może wykorzystać w pełni swoje możliwości, co w efekcie prowadzić ma do stałego rozwoju banku oraz podniesienia jego efektywności,
 • zapewnienie pracownikom równego traktowania w zakresie wynagradzania, w tym zapewnienie równego dostępu do świadczeń pozapłacowych,
 • zapewnienie równych szans pracownikom w dostępie do inicjatyw rozwojowych i szkoleń dostępnych w banku,
 • budowanie różnorodnych zespołów pracowniczych.

W BGK dążymy do tworzenia przyjaznego środowiska pracy – wolnego od mobbingu, dyskryminacji i innych nieetycznych zachowań. Pomagają nam w tym wdrożone narzędzia:

 • Polityka „Szacunek w miejscu pracy”, która ułatwia zrozumienie tego, jak ważne jest dbanie o wzajemne relacje w pracy,
 • Procedura Antymobbingowa, w której m.in. zawarta jest informacja w jaki sposób, zgłosić naruszenie i jaki jest tryb postępowania w danym przypadku.

Dbamy, aby zatrudnieni w BGK mieli wiedzę na temat różnorodności, praw człowieka i pracownika, sposobów zgłaszania sytuacji trudnych i uzyskiwania pomocy w ich rozwiązywaniu. W tym celu organizujemy szkolenie adaptacyjne dla każdego nowo zatrudnionego pracownika BGK. Podczas takich szkoleń informujemy o naszych wartościach, w szczególności o szacunku i poszanowaniu godności każdego człowieka, wskazując różnorodność jako siłę BGK.

12
warsztatów
150
przeszkolonych

Jednocześnie pracownicy uczestniczą w szkoleniu m.in.: z dobrostanu, podczas którego uczą się tego, w jaki sposób mogą dbać o siebie i o innych, by wszyscy w swojej różnorodności (w szczególności potrzeb) mogli odczuwać satysfakcję i „pracoszczęście” (10 warsztatów i 78 przeszkolonych). W celu tworzenia przyjaznego środowiska pracy w intranecie została uruchomiona zakładka „Relacje pracownicze”, gdzie umieszczone zostały wewnętrzne akty prawne dotyczące Polityki „Szacunek w miejscu pracy” oraz Procedura Antymobbingowa, a także informacja wskazująca możliwości kontaktu w sytuacji zaobserwowania zachowań nieetycznych. Ponadto co pewien czas publikowane są przez Menedżera ds. Relacji Pracowniczych artykuły, których treść sprzyja budowaniu przyjaznego środowiska pracy w BGK.

W 2021 r. uruchomiono szkolenie e-learningowe „Szacunek w miejscu pracy”, które jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników banku i kończy się testem zaliczającym zdobycie niezbędnej wiedzy.

Rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami

Strona internetowa banku ma specjalnie stworzoną wersję kontrastową – kluczowy element standardu WCAG – co pozwala osobom niedowidzącym korzystać z serwisów WWW. Dodatkowo dostępna jest opcja zwiększana wielkości tekstu na stronie WWW – do wyboru są trzy rozmiary. Bank stale przeprowadza remonty swoich oddziałów, aby lepiej dostosować je do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W banku został wdrożony proces udostępniania ogólnych warunków umów oraz regulaminów zgodnie z art. 46 Ustawy z 19 lipca 2019 r. Klient, wypełniając odpowiednio przygotowany formularz na stronie internetowej banku, może zgłosić zapotrzebowanie na przygotowanie takiego dokumentu w odpowiednio dostosowanej dla niego formie: język migowy, nagrane audio, alfabet Braille’a czy też z odpowiedniej wielkości pismem.

BGK zajmuje obecnie budynek Varso 2 przy ul. Chmielnej 73 w Warszawie. Obiekt ten ma certyfikat dostępności dla osób z niepełnosprawnością, potwierdzający, że obiekt spełnia wymogi dostępności architektonicznej i jest dostosowany do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Działania wewnętrzne na rzecz osób z niepełnosprawnościami polegają na przeprowadzaniu analizy potrzeb, jak również zdefiniowaniu wyzwań tej grupy interesariuszy. W odpowiedzi na nie w 2021 roku zorganizowano wystąpienie inspiracyjne w formule online z udziałem Andżeliki Chrapkiewicz-Gądek, która opowiedziała o swoich zmaganiach z chorobą, jak również była inspiracją do pokonywania słabości, zdobywania nowe umiejętności i wspierania się wzajemnie w różnorodnym zespole. W grudniu 2021 r. przeprowadzono warsztat inspirowany grą  „Podróż bohatera” oraz modelu FRIS (Fakty-Relacje-Idea-Struktury). W procesie wzajemnego doświadczania i uczenia się od siebie trenerka połączyła elementy warsztatu szkoleniowego i integracji. Głównym założeniem „Podróży bohatera” było wsparcie uczestników w wyznaczaniu i osiąganiu istotnych dla nich celów indywidualnych i zespołowych oraz świadomym przechodzeniu przez zmianę. Ideą gry było też wzmocnienie w uczestnikach poczucia mocy, budowania relacji, sprawczości oraz motywacji do działania. Wypracowano wizję, potrzeby, cele osób z niepełnosprawnościami. Warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami odbyły się w banku po raz pierwszy. Zaplanowane zostały cyklicznie spotkania/warsztaty, które będą się odbywać co roku. Warto podkreślić, że pracownicy z orzeczeniem o niepełnosprawności angażują się również w działalność bractw sportowych, które aktywnie działają w banku.

GRI:[
 • 405-1
]

Odsetek osób należących do organów zarządczych organizacji

Zarząd ŁĄCZNIE kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 0% 0% 0%
od 30 do 50 lat 67% 0% 67%
powyżej 50 lat 33% 17% 17%
ŁĄCZNIE 100% 17% 83%
Rada Nadzorcza kobiety mężczyźni
ŁĄCZNIE 100% 25% 75%

Odsetek pracowników należących do poniższych kategorii

wyższa kadra zarządzająca ŁĄCZNIE kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 0% 0% 0%
od 30 do 50 lat 69% 26% 43%
powyżej 50 lat 31% 17% 14%
ŁĄCZNIE 100% 43% 57%
średnia kadra zarządzająca kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 0% 0% 0%
od 30 do 50 lat 73% 36% 36%
powyżej 50 lat 27% 17% 10%
ŁĄCZNIE 100% 54% 46%
pozostali pracownicy kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 12% 7% 5%
od 30 do 50 lat 66% 42% 23%
powyżej 50 lat 22% 15% 8%
ŁĄCZNIE 100% 64% 36%

 

GRI:[
 • 405-2
]

Stosunek pensji podstawowej i wynagrodzenia* kobiet i mężczyzn w podziale na kategorie pracowników

Pensja podstawowa Wynagrodzenie
Wyższa kadra zarządzająca
poniżej 30 lat
od 30 do 50 lat 102,4% 101%
powyżej 50 lat 93,5% 93,7%
Średnia 97,9% 97,3%
Średnia kadra zarządzająca
poniżej 30 lat
od 30 do 50 lat 91,1% 88,7%
powyżej 50 lat 96,2% 102,1%
Średnia 93,7% 95,4%
Pozostali pracownicy
poniżej 30 lat 91,3% 87%
od 30 do 50 lat 92,6% 79%
powyżej 50 lat 106,9% 91%
Średnia 96,9% 83%

*w tym wynagrodzenia zmienne przyznawane za poziom realizacji celów pracownika.