Zarządzanie różnorodnością

Wszyscy pracownicy BGK – zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmie – są traktowani równo, bez względu na płeć, wiek, rasę, religię, pochodzenie etniczne, przekonania polityczne, wyznanie, narodowość, orientację seksualną, niepełnosprawność i przynależność związkową.

Bank podejmuje stale działania zapewniające równe traktowanie pracowników, a także dba o różnorodność swojego personelu poprzez:

 • odpowiednie zapisy w zakresie regulacji i procedur wewnętrznych;
 • odpowiednie wartości i zwyczaje;
 • budowanie świadomości pracowników poprzez organizowanie szkoleń;
 • promowanie równego traktowania w miejscu pracy, tak aby stworzyć i utrzymać środowisko pracy, w którym każdy pracownik może wykorzystać w pełni swoje możliwości, co w efekcie prowadzić ma do stałego rozwoju banku oraz podniesienia jego efektywności;
 • zapewnienie pracownikom równego traktowania w zakresie wynagradzania, w tym zapewnienie równego dostępu do świadczeń pozapłacowych;
 • zapewnienie równych szans pracownikom w dostępie do inicjatyw rozwojowych i szkoleń dostępnych w banku;
 • budowanie różnorodnych zespołów pracowniczych.

W BGK dążymy do tworzenia przyjaznego środowiska pracy – wolnego od mobbingu, dyskryminacji i innych nieetycznych zachowań. Pomagają nam w tym wdrożone narzędzia:

 • polityka „Szacunek w miejscu pracy”, która pomaga zrozumieć, jak ważne jest dbanie
  o wzajemne relacje w pracy;
 • Procedura Antymobbingowa, która mówi, jak zgłosić naruszenie i jaki jest tryb postępowania w danym przypadku.

Dbamy, aby zatrudnieni w BGK mieli wiedzę na temat różnorodności, praw człowieka i pracownika, sposobów zgłaszania sytuacji trudnych i uzyskiwania pomocy w ich rozwiązywaniu. W tym celu organizujemy warsztaty „Szacunek w miejscu pracy”, które są integralną częścią zarówno programu adaptacyjnego, jak i warsztatów w zakresie programów managerskich „ABC Managera”.

14
warsztatów
140
przeszkolonych

W celu tworzenia przyjaznego środowiska pracy, w intranecie została uruchomiona zakładka „Relacje pracownicze”, gdzie umieszczone zostały wewnętrzne akty prawne dotyczące Polityki „ Szacunek w miejscu pracy” oraz Procedura Antymobbingowa, a także informacja wskazująca możliwości kontaktu w sytuacji zaobserwowania zachowań nieetycznych. Ponadto, co pewien czas publikowane są przez Menedżera ds. relacji pracowniczych artykuły, których treść sprzyja budowaniu przyjaznego środowiska pracy w BGK.

Na 2021 r. zaplanowane jest uruchomienie obowiązkowego szkolenia e-learningowego z ww. tematyki dla wszystkich pracowników banku.

Rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami

Strona internetowa banku ma specjalnie stworzoną wersję kontrastową – kluczowy element standardu WCAG – co pozwala osobom niedowidzącym korzystać z serwisów www. Dodatkowo dostępna jest opcja zwiększana czcionek na stronie www – do wyboru są trzy rozmiary. Bank stale przeprowadza remonty swoich oddziałów, aby lepiej dostosować je do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Dodatkowo w banku został wdrożony proces udostępniania ogólnych warunków umów oraz regulaminów zgodnie z art. 46 Ustawy z 19 lipca 2019 r. Klient, wypełniając odpowiednio przygotowany formularz na stronie internetowej banku, może zgłosić zapotrzebowanie na przygotowanie ww. dokumentu w odpowiednio dostosowanej dla niego formie: język migowy, nagrane audio, alfabet Braille’a czy też z odpowiedniej wielkości czcionką.

BGK zajmuje obecnie budynek Varso 2 przy ul. Chmielnej 73 w Warszawie. Obiekt ten posiada certyfikat dostępności dla osób z niepełnosprawnością, potwierdzający, że obiekt spełnia wymogi dostępności architektonicznej i jest dostosowany do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

Odsetek osób należących do organów zarządczych organizacji

Zarząd ŁĄCZNIE kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 0% 0% 0%
od 30 do 50 lat 50% 0% 50%
powyżej 50 lat 50% 17% 33%
ŁĄCZNIE 100% 17% 83%
Rada Nadzorcza kobiety mężczyźni
ŁĄCZNIE 100% 25% 75%

Odsetek pracowników należących do poniższych kategorii

wyższa kadra zarządzająca ŁĄCZNIE kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 1% 0% 1%
od 30 do 50 lat 70% 25% 45%
powyżej 50 lat 29% 14% 15%
ŁĄCZNIE 100% 39% 61%
średnia kadra zarządzająca kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 1% 1% 0%
od 30 do 50 lat 74% 38% 36%
powyżej 50 lat 25% 15% 10%
ŁĄCZNIE 100% 54% 46%
pozostali pracownicy kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 13% 8% 5%
od 30 do 50 lat 66% 42% 24%
powyżej 50 lat 21% 14% 7%
ŁĄCZNIE 100% 64% 36%

Stosunek pensji podstawowej kobiet i mężczyzn w podziale na kategorie pracowników

Wyższa kadra zarządzająca
poniżej 30 lat
od 30 do 50 lat 90%
powyżej 50 lat 94%
Średnia 92%
Średnia kadra zarządzająca
poniżej 30 lat
od 30 do 50 lat 88%
powyżej 50 lat 93%
Średnia 89%
Pozostali pracownicy
poniżej 30 lat 87%
od 30 do 50 lat 80%
powyżej 50 lat 85%
Średnia 82%

Stosunek wynagrodzenia (pensja podstawowa, premia i ruchome składniki wynagrodzenia) kobiet i mężczyzn w podziale na kategorie pracowników

Wyższa kadra zarządzająca
poniżej 30 lat
od 30 do 50 lat 90%
powyżej 50 lat 95%
Średnia 93%
Średnia kadra zarządzająca
poniżej 30 lat
od 30 do 50 lat 90%
powyżej 50 lat 105%
Średnia 93%
Pozostali pracownicy
poniżej 30 lat 87%
od 30 do 50 lat 79%
powyżej 50 lat 91%
Średnia 83%